Міжнародно-правові стандарти щодо виправлення та ресоціалізації засуджених


Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародних стандартів поводження із засудженими. Автори поставили за мету проаналізувати загальний масив нормативно-правових актів щодо наявності положень, які регулюють питання виправлення і ресоціалізації та згрупувати їх за спільними ознаками.

Посилання

1. Кримінально-виконавче право України: підручник / за заг. наук. ред. Є. Ю. Бараша. Київ: НАВС, 2018. Т1. 364 с.
2. Колб О. Г., Кухта М. Про зміст поняття “міжнародні стандарти поводження із засудженими”. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка". 2020. Львів. С. 161-162.
3. Титушкина Е. Ю. Международно-правовые стандарты в сфере предупреждения преступлений и их реализация в законодательстве России. Академическая мысль. 2020. № 3(12). С. 133-136.
4. Слінько Т. М. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та їх відображення в Конституції України. 2018. С. 30-34.
5. Степанюк А. Х., Яковець І. С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України: монографія. Харків: Кросроуд, 2007. 184 с.
6. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1(84). С. 19-29.
7. Іваньков О. І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 19 с.
8. Загальна декларація прав людини: декларація, міжнародний документ від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 09.04.2021).
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН: пакт, міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_043 (дата звернення: 09.04.2021).
10. International Covenant on Civil and Political Rights: pact, international document from 16.12.1966. pp. 171-346 URL: https://treaties.un.org/doc/ publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf (дата звернення: 09.04.2021).
11. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: учебник / под общ. ред. А. И. Зубкова. Москва: Норма, 2006. 720 с.
12. Орлов В. Н. Применение и отбывание уголовного наказания: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Москва, 2015. 605 с.
13. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями ООН: правила, міжнародний документ від 30.08.1955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_212 (дата звернення: 10.04.2021).
14. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання ООН: резолюція, декларація, міжнародний документ від 09.12.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_084 (дата звернення: 20.03.2021).
15. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання ООН: конвенція, міжнародний документ від 10.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (дата звернення: 10.04.2021).
16. Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН "Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку" ООН: резолюція, міжнародний документ, кодекс від 17.12.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282 (дата звернення: 20.03.2021).
17. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила") ООН: правила, міжнародний документ від 29.11.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211 (дата звернення: 20.03.2021).
18. Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року "Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином ООН: Резолюція, Міжнародний документ від 09.12.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206 (дата звернення: 10.04.2021).
19. Правила Організації Об'єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі ООН: правила, міжнародний документ від 14.12.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205 (дата звернення:10.04.2021).
20. Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об'єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи) ООН: принципи, міжнародний документ від 14.12.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_861 (дата звернення: 10.04.2021).
21. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: rules, international document from 30.08.1955. URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_ Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf (дата звернення: 10.04.2021).
22. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). UNODC Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с. 38. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and- prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата звернення: 11.04.2021).
23. Перрон Ю. В. Новеллы Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы). Пенитенциарная наука. 2017. №. 1(37). С. 62-66.
24. Адоевская О. А. Конвенционные нормы о ресоциализации осужденных. Юридический вестник Самарского университета. 2019. № 5(1). C. 52-58.
25. Мигаль Р. В. Катування: кримінологічний аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2020. 229 с.
26. Гальцова О. В., Степанюк А. Х. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань: монографія. Харків: Право, 2020. 224 с.
27. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules). Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice. pp 51-116.
28. Широкова-Мурараш О. Г. Вдосконалення системи відправлення правосуддя по відношенню до неповнолітніх за мінімальними стандартними правилами ООН (Пекінські правила). Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2020. № 5. С. 117–131.
29. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty: resolution 45/113 of 14 December 1990 pp 1-10.
30. Музика В. В. Міжнародно-правова основа виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно неповнолітніх. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 15. С. 122–129.
31. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй у відношенні заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила): резолюція, міжнародний документ від 14.12.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звернення: 22.03.2021).
32. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules). Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice. pp 117-136. URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_Non-custodial_Measures_Tokyo_Rules.pdf (дата звернення: 22.03.2021).
33. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. 2016. Нью Йорк. с. 536. URL: https://www.unodc.org/documents/ justice-and-prison-reform/R_ebook.pdf (дата звернення: 24.04.2021).
34. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary. United Nations Office of Drugs and Crime. 2011. p. 50 URL: https://www.unodc.org/ documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf (дата звернення: 14.04.2021).
35. Про Національну стратегію у сфері прав людини: указ Президента України № 119/2021 від 24.03.2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1192021-37537 (дата звернення: 14.04.2021).
36. Батиргареєва В. С. Питання боротьби з рецидивною злочинністю у матеріалах конгресів ООН щодо запобігання злочинності та поводження з правопорушниками. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 39. С. 23–31.
37. Иващук В. К. К вопросу об истории формирования международных стандартов борьбы с преступностью. Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3(47). C. 13–18.
38. Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 1955–2020 годы Достижения за 65 лет. UNODC. Киото. 2020. с. 17. URL: https://www.unodc.org/documents/congress// About/information/65-years-brochure_ru.pdf (дата звернення: 14.04.2021).
39. Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. A/CONF.203/15. Бангкок. 2005. с. 21.
40. Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. A/CONF.213/L.2. Сальвадор. 2010. с. 9.
41. Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. A/CONF.234/4. Кіото. 2020. с. 21.
42. Кримінально-виконавче право. Словник-довідник / автори-упорядники: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, М. В. Пузиревський. Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 712 с.
43. Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. A/CONF.234/L.6. Kyoto 2021, с. 13.
44. Денисова Т. А. Покарання у системі протидії злочинності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1(1). С. 409-423.
45. Роль, функции, периодичность и продолжительность конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: принята на 56‐й сессии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 января 2002 г. No 56/119. A/RES/56/119. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/56/119 (дата звернення: 15.04.2021).
46. Чалий І. С. Соціальна реабілітація засуджених: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2021. 218 с.
47. Рекомендація N R (92) 16 Комітету міністрів державам-членам про Європейські правила щодо загальних санкцій та заходів Рада Європи: рекомендації, міжнародний документ від 19.10.1992 № R(92)16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звернення: 15.03.2021).
48. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: конвенція, міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_004 (дата звернення: 25.03.2021).
49. Комітет міністрів державам-членам стосовно переповненості в’язниць і зростання кількості ув’язнених: Рекомендація від 30.09.1999 р. № (99) 22. URL: https://rm.coe.int/16806f407b (дата звернення: 14.04.2021).
50. Про правила Ради Європи з питань пробації: Рекомендація від 20.01.2010 р. № CM/Rec (2010) 1. URL: https://rm.coe.int/16806f4097 (дата звернення: 14.04.2020).
51. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила: рекомендації, міжнародний документ від 12.02.1987. Дата оновлення: 11.01.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення: 25.03.2021).
52. Уткин В. А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и стереотипы их восприятия. Уголовная юстиция. 2016. № 2(8). C. 89–96.
53. Комітет міністрів Ради Європи державам-членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах: Рекомендація від 15.09.1999 р. № N R (99) 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828 (дата звернення: 24.03.2021).
54. Про медіацію: проект Закону України від 19.05.2020 р. № 3504. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 25.03.2021).
55. Комітет міністрів державам-членам про умовно-дострокове звільнення: Рекомендація від 24.09.2003 р. № Rec (2003) 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_665 (дата звернення: 14.04.2021).
56. Краснокутський О. В. Міжнародно-правові механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. Харків, 2019. с. 201.
57. Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules from 12.02.1987. Revised on 01.07.2020. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 (дата звернення: 25.03.2021).
58. Лисодєд О. В. Загальна декларація прав людини і міжнародні стандарти поводження із засудженими. Проблеми законності. 2008. № 99. С. 141–146.
59. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія /за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків. 2011. 323 с.
60. Іваньков О. І., Бондар І. В. Окремі питання реформування служби пробації в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 5. С. 167-170.
61. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19 (дата звернення: 14.04.2021).
62. Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules from 20.01.2010. URL: https://www.pmscr.cz/download/mezdoken_European_Probation_Rules.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

References
Barash, Ye. Yu. (red.). (2018). Kriminalno-vikonavche pravo Ukrayini. Kiyiv: NAVS.
Kolb, O. G., Kuhta, M. (2020). Pro zmist ponyattya “mizhnarodni standarti povodzhennya iz zasudzhenimi”. Elektronnij naukovij arhiv Naukovo-tehnichnoyi biblioteki Nacionalnogo universitetu "Lvivska politehnika". Lviv, 161-162.
Titushkina, E. Yu. (2020). Mezhdunarodno-pravovye standarty v sfere preduprezhdeniya prestuplenij i ih realizaciya v zakonodatelstve Rossii. Akademicheskaya mysl, 3(12), 133-136.
Slinko, T. M. (2018). Mizhnarodno-pravovi standarti v galuzi prav lyudini ta yih vidobrazhennya v Konstituciyi Ukrayini.
Stepanyuk, A. H., Yakovec, I. S. (2007). Vtilennya mizhnarodnih standartiv u praktiku diyalnosti kriminalno-vikonavchoyi sistemi Ukrayini. Harkiv: Krosroud.
Rabinovich, P. M. (2016). Mizhnarodni standarti prav lyudini: vlastivosti, zagalne ponyattya, klasifikaciya. Visnik Nacionalnoyi akademiyi pravovih nauk Ukrayini, 1(84), 19-29.
Ivankov, O. I. (2016). Mizhnarodno-pravovi standarti u sferi zabezpechennya zahistu prav zasudzhenih do pozbavlennya voli: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. Harkiv.
Orlov, V. N. (2015). Primenenie i otbyvanie ugolovnogo nakazaniya: dis. … d-ra yurid. nauk. Moskovskij gosudarstvennyj yuridicheskij universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). Moskva.
Perron, Yu. V. (2017). Novelly Minimalnyh standartnyh pravil Organizacii Obedinennyh Nacij v otnoshenii obrasheniya s zaklyuchennymi (pravila Nelsona Mandely). Penitenciarnaya nauka, 1(37), 62-66.
Adoevskaya, O. A. (2019). Konvencionnye normy o resocializacii osuzhdennyh. Yuridicheskij vestnik Samarskogo universiteta, 5(1), 52-58.
Migal, R. V. (2020). Katuvannya: kriminologichnij aspekt: dis. ... kand. yurid. nauk. Lvivskij universitet biznesu ta prava. Lviv.
Galcova, O. V., Stepanyuk, A. H. (2020). Princip povagi do prav i svobod lyudini u kriminalno-vikonavchomu zakonodavstvi, vikonanni i vidbuvanni pokaran. Harkiv: Pravo.
Batirgareyeva, V. S. (2020). Pitannya borotbi z recidivnoyu zlochinnistyu u materialah kongresiv OON shodo zapobigannya zlochinnosti ta povodzhennya z pravoporushnikami. Pitannya borotbi zi zlochinnistyu, 39, 23-31.
Ivashuk, V. K. (2018). K voprosu ob istorii formirovaniya mezhdunarodnyh standartov borby s prestupnostyu. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii, 3(47), 13-18.
Denisova, T. A. (2013). Pokarannya u sistemi protidiyi zlochinnosti. Visnik Asociaciyi kriminalnogo prava Ukrayini, 1(1), 409-423.
Chalij, I. S. (2021). Socialna reabilitaciya zasudzhenih: dis. ... kand. yurid. nauk. Klasichnij privatnij universitet. Zaporizhzhya.
Utkin, V. A. (2016). Mezhdunarodnye standarty ugolovno-ispolnitelnoj deyatelnosti i stereotipy ih vospriyatiya. Ugolovnaya yusticiya, 2(8), 89-96.
Krasnokutskij, O. V. (2019). Mizhnarodno-pravovi mehanizmi zabezpechennya prav zasudzhenih do pozbavlennya voli: dis. ... kand. yurid. nauk. Naukovo-doslidnij institut vivchennya problem zlochinnosti imeni akademika V. V. Stashisa Nacionalnoyi akademiyi pravovih nauk Ukrayini. Harkiv.
Lisodyed, O. V. 2008 Zagalna deklaraciya prav lyudini i mizhnarodni standarti povodzhennya iz zasudzhenimi. Problemi zakonnosti, 99, 141–146.
Stepanyuk, A. H. (red.). (2011). Zasobi vipravlennya i resocializaciyi zasudzhenih do pozbavlennya voli. Harkiv.
Ivankov, O. I., Bondar, I. V. (2018). Okremi pitannya reformuvannya sluzhbi probaciyi v Ukrayini. Yuridichnij naukovij elektronnij zhurnal, 5, 167-170.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Денисов, С., & Заїка, Д. (2021). Міжнародно-правові стандарти щодо виправлення та ресоціалізації засуджених. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 49-66. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.04
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право