Ідеї професора М. П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX століття


Анотація

У статті піднімається питання про сучасну роль методології у вітчизняному кримінальному праві та кримінально-правових дослідженнях. Аналізуються методологічні проблеми кримінального права, зокрема процес становлення історичного (генетичного) методу в працях учених кінця XIX – початку XX ст., та його ролі у вивченні питань наступності в науці кримінального права. Наголошено, що використання історичного (генетичного) методу наукового пізнання тягне не регрес кримінального законодавства, не повернення до старих форм, а навпаки, воно є тією необхідною рушійною силою задля міцного прогресу.

Авторами акцентовано увагу на тому, що ідеї використання історичного (генетичного) методу у вітчизняній науці кримінального права виникли не раптово, вони мали витоки своєї історії в суттєвих змінах кримінального законодавства в світі, диктуючи тим самим перед вітчизняними науковцями свої умови та вимоги для проведення сучасних кримінально-правових досліджень.

Посилання

1. Панов М. І. Основи методології науки кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2 (9). С. 1–41.
2. Туляков В. О. Новітні методи у дослідженнях науки кримінального права. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х томах. Т. 2. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 195–198.
3. Берзін П. С., Денисова Т. А., Навроцький В. О. та ін. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
4. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій. Київ : НАВС, «Освіта України», 2016. 236 с.
5. Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 3-х томах. Т. І.: Загальні засади. Київ : ВД «Дакор», 2018. 404 с.
6. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Одеса : Фенікс, 2018. 394 с.
7. Словник Загальної частини кримінального права України / Автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів : Видавництво «Десна Поліграф», 2018. 536 с.
8. Борисов В.І., Тацій В.Я., Тютюгін В.І. та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 584 с.
9. Хилюта В.В. Какой быть методологии уголовного права. Lex Russica (Русский закон). 2016. № 12 (121). С. 20–31.
10. Панов М. І. Наука кримінального права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право. 2017. С. 539–543.
11. Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Острог, 2019. 471 с.
12. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). Київ : Атіка, 2001. 272 с.
13. Уголовный кодекс УССР, утвержденный 23.08.1922 г. Харьков: Издание Наркомюста УССР, 1922. 49 с.
14. Уголовный кодекс УССР, утвержденный 08.06.1927 г. Харьков: Юридическое издательство НКЮ УССР, 1927. 135 с.
15. Кримінальний кодекс УРСР: Закон УРСР від 28.12.1960 р. № 2000–V. Відомості Верховної Ради УРСР. 1961. № 2. Ст. 14.
16. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341–III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
17. Нагорнюк О. В. Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2004. 220 с.
18. Харитонова О. В. Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень: монографія. Харків : Право, 2010. 252 с.
19. Чубинскій М. П. Статьи и рѣчи по вопросамъ уголовнаго права и процесса. Томъ 1 (1896–1906 г. г.). Харьковъ : Типографія «Печатное Дѣло», 1906. 309 с.
20. Лучицкій И. В. А.Ѳ. Кистяковскій (Некрологъ). Кiевская старина. Годъ третій. Томъ XI. Февраль. 1885. С. 406–415.
21. Кистяковскій А. Ѳ. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права. Томъ первый. Общая часть. Третье изданіе печатанное безъ перемѣнъ со второго. Кіевъ: Изданіе Ф.А. Іогансона, 1891. C. I– XIX, 1–850.
22. Бѣлогрицъ-Котляревский Л. С. Учебникъ русскаго уголовнаго права. Общая и особенная части. Кіевъ: Типо-литографія И.И. Чоколова, 1903. С. I–IV, 1–618.
23. Чубинскій М.П. Очерки Уголовной Политики. Понятіе, исторія и основныя проблеммы уголовной политики, какъ составнаго элемента науки уголовнаго права. I–III. Харьковъ: Типографія «Печатное Дѣло», 1905. С. I–V, 1–534.
24. Чубинскій М. П. Курсъ уголовной политики. Ярославль: Типографія Губернскаго правленія, 1909. С. I–V, 1–441.
25. Чубинскій М. П. Курсъ уголовной политики. Изданіе 2-е. Санкт-Петербургъ: Типографія т-ва «Общественная польза», 1912. 426 с.
26. Фельдштейнъ Г. С. Главныя теченія въ исторіи науки уголовнаго права въ Россіи. Ярославль: Типографія Губернскаго правленія, 1909. С. I–XXII, 1–668.
27. Сергѣевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособіе къ лекціямъ. Часть общая. Изданіе девятое. Санкт-Петербургъ: Типографія М.М. Стасюлевича, 1911. С. I–VIII, 1–397.
28. Пусторослев П. П. Русское уголовное право. Общая часть. Выпускъ I. Введеніе. Источники уголовнаго права. Преступленіе. 2-е исправленное изданіе. Юрьевъ: Типографія К. Маттисена, 1912. 535 с.
29. Гернетъ М.Н. Уголовное право. Часть общая. Херсонъ: Изданіе Н.А. Ходушина, 1913. С. I–III, 1–202.

References
Panov, M. I. (2017). Osnovi metodologiyi nauki kriminalnogo prava. Visnik Asociaciyi kriminalnogo prava Ukrayini, 2 (9), 1–41 [in Ukrainian].
Tulyakov, V. O. (2017). Novitni metodi u doslidzhennyah nauki kriminalnogo prava. Tradiciyi ta novaciyi yuridichnoyi nauki: minule, suchasnist, majbutnye: materiali Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Odesa, 19 travnya 2017 r.). U 2-h tomah. T. 2. Odesa: Vidavnichij dim «Gelvetika», 195–198 [in Ukrainian].
Berzin, P. S., Denisova, T. A., Navrockij, V. O. (2013). Ukrayinske kriminalne pravo. Zagalna chastina. Kiyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Voznyuk, A. A. (2016). Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina. Kiyiv: NAVS, «Osvita Ukrayini» [in Ukrainian].
Berzin, P. S. (2018). Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina. T. I.: Zagalni zasadi. Kiyiv: VD «Dakor» [in Ukrainian].
Fris, P. L. (2018). Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina. 3-te vid., pererobl. i dopov. Odesa: Feniks [in Ukrainian].
Slovnik Zagalnoyi chastini kriminalnogo prava Ukrayini (2018). S.F. Denisov, M.V. Puzirevskij. Chernigiv: Vidavnictvo «Desna Poligraf» [in Ukrainian].
Borisov, V.I., Tacij, V.Ya., Tyutyugin, V.I. (2020). Kriminalne pravo Ukrayini: Zagalna chastina. 6-te vid., pererob. i dopov. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Hilyuta, V.V. (2016). Kakoj byt metodologii ugolovnogo prava. Lex Russica (Russkij zakon), 12 (121), 20–31 [in Russian].
Panov, M. I. (2017). Nauka kriminalnogo prava. Velika ukrayinska yuridichna enciklopediya: u 20 t. T. 17: Kriminalne pravo, 539–543 [in Ukrainian].
Kolos, M. I. (2019). Ukrayinske kriminalne pravo: pohodzhennya, rozvitok i suchasnist (dis. ... d-ra yurid. nauk). Ostrog [in Ukrainian].
Navrockij, V. O. (2001). Nastupnist kriminalnogo zakonodavstva Ukrayini (porivnyalnij analiz KK Ukrayini 1960 r. ta 2001 r.). Kiyiv: Atika [in Ukrainian].
Nagornyuk, O. V. (2004). Pitannya Zagalnoyi chastini kriminalnogo prava v pracyah O. F. Kistyakivskogo: (Dis. ... kand. yurid. nauk). Harkiv [in Ukrainian]..
Haritonova, O. V. (2010). Kriminalno-pravovi poglyadi O.F. Kistyakivskogo: naukova spadshina ta yiyi znachennya dlya suchasnih kriminalno-pravovih doslidzhen. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати цю статтю:
Денисов, С., & Пузиревський, М. (2020). Ідеї професора М. П. Чубинського про історичний (генетичний) метод і наступність у кримінально-правових дослідженнях кінця XIX – початку XX століття. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 78-89. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.08
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право