Організаційно-правові засади діяльності державної жандармерії Західно-Української народної республіки


Анотація

У статті розглянуто історичні передумови утворення та діяльності Державної жандармерії ЗУНР. Детально проаналізовано організаційну діяльність та структуру цього правоохоронного органу. Висвітлено правові основи діяльності Державної жандармерії ЗУНР; її юридичний статус, функції, права та обов’язки. Окремо акцентовано увагу на особливому статусі Державної жандармерії з числа інших правоохоронних органів.

Посилання

1. Єліяшевський О. Дирекція поліції у Львові в часи листопадового зриву. У книзі Українська Галицька Армія. До 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 р.р. Матеріали до історії. Т. ІІ. Вінніпег, 1960. 316 с.
2. Микитюк Д. Запільні органи правопорядку ЗО УНР. У книзі Українська Галицька Армія. До 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. Матеріали до історії. Т. ІІ. Вінніпег, 1960. 316 с.
3. Кравчук К. Правоохоронні органи Західноукраїнської Народної Республіки. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. Випуск 1. Тернопіль, 2000. С. 45–46.
4. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України. Львів : Світ, 1996. 296 с.
5. Костицький М. Р., Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Львів : Світ, 1992. 98 с.
6. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Історія / Під ред. К. Карпенко. Івано-Франківськ, 2001. 454 с.
7. Державний архів Львівської області. Фонд 257, опис 1, справа 72, аркуш 63.
8. Сідак І. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр Львів, 1993. 297 с.
9. Центральний державний історичний архів у Львові. Фонд 581, оп. 1, Справа 96, аркуш 1–6.
10. Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. (До 75-річчя утворення і діяльності). Коломия, 1993. 310 с.
11. Вісник Державного секретаріату військових справ. Ч. 5. Станіславів 31 січня 1919. С. 2–3.
12. Центральний Державний історичний архів вищих органів влади та управління. Фонд 1092, опис 3, справа 107, аркуш 1–6.
13. Козак І. Дещо про Державну жандармерію ЗУНР. Український скиталець, 1923. Ч. 16 (38). 275 с.
14. Центральний Державний історичний архів вищих органів влади та управління. Фонд 581, опис 1, справа 163, аркуш 13-16.
15. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1919–1921 рр. Т.10. Київ, 1999. 518 с.
16. Шаньковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. Львів : Світ, 1999. 454 с.
17. Центральний Державний історичний архів вищих органів влади та управління. Фонд 1092, опис 1, справа 3, аркуш 1-9.
18. Історія Українського війська. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Т. ІІ. Київ, 1995. 476 с.
19. Центральний державний історичний архів у Львові. Фонд 581, оп. 1, Справа 163, аркуш 1–14.

References
Yeliyashevskij, O. (1960). Direkciya policiyi u Lvovi v chasi listopadovogo zrivu. Ukrayinska Galicka Armiya. Do 40-richchya yiyi uchasti u vizvolnih zmagannyah v 1918-1920 rr. Materiali do istoriyi. T. II. Vinnipeg [in Ukrainian].
Mikityuk, D. (1960). Zapilni organi pravoporyadku ZO UNR. U knizi Ukrayinska Galicka Armiya. Do 40-richchya yiyi uchasti u vizvolnih zmagannyah v 1918-1920 rr. Materiali do istoriyi. T. II. Vinnipeg [in Ukrainian].
Kravchuk, K. (2000). Pravoohoronni organi Zahidnoukrayinskoyi Narodnoyi Respubliki. Naukovij zbirnik YuI TANG. Vipusk 1. Ternopil, 45–46 [in Ukrainian].
Kulchickij, V., Nastyuk, M., Tishik, B. (1996). Istoriya derzhavi i prava Ukrayini. Lviv: Svit [in Ukrainian].
Kostickij, M. R., Tishik, B. J. (1992). Zahidno-Ukrayinska Narodna Respublika (1918–1923). Lviv: Svit [in Ukrainian].
Karpenko, K. (Red.). (2001). Zahidno-Ukrayinska Narodna Respublika 1918-1923. Istoriya. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
Sidak, I. (1993). Nacionalni specsluzhbi v period Ukrayinskoyi revolyuciyi 1917-1921 r.r. Lviv [in Ukrainian].
Tishik, B. J., Vivcharenko, O. A. (1993). Zahidnoukrayinska Narodna Respublika. 1918–1923. (Do 75-richchya utvorennya i diyalnosti). Kolomiya [in Ukrainian].
Kozak, I. (1923). Desho pro Derzhavnu zhandarmeriyu ZUNR. Ukrayinskij skitalec, 16 (38) [in Ukrainian].
Rublov O. S., Reyent O. P. (1999). Ukrayinski vizvolni zmagannya 1919–1921 rr. T.10. Kiyiv [in Ukrainian].
Shankovskij, L. (1999). Ukrayinska Galicka Armiya. Voyenno-istorichna studiya. Lviv: Svit [in Ukrainian].
Istoriya Ukrayinskogo vijska. (1995). Krip’yakevich I., Gnatevich B., Stefaniv Z. T. II. Kiyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Шкуратенко, О., & Прус, В. (2021). Організаційно-правові засади діяльності державної жандармерії Західно-Української народної республіки. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 75-86. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.07
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень