Ліцензування та акредитація освітнього процесу: процедурні аспекти


Анотація

Дослідження спрямоване на визначення особливостей процедурних аспектів ліцензування та акредитації в освітньому процесі. Охарактеризовано особливості сучасного нормативно-правового стану зазначених процедур, визначені підстави для їх вдосконалення і реформування. Досліджено розвиток нормативно-правової бази, на якій ґрунтуються механізми ліцензування і акредитації освітнього процесу в Україні. Розглянуто особливості статусу суб’єктів, що беруть участь у цих процедурах, наведені їх характеристики. Проаналізовано порядок здійснення ліцензування та акредитації. Визначені вектори для подальшого розвитку ліцензування та акредитації, окреслені пріоритетні напрямки наукових досліджень щодо механізмів реалізації ліцензування і акредитації в освітньому процесі.

Посилання

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18.12.2019 р. № 392-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20 (дата звернення: 20.02.2020).
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 20.02.2020).
3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.02.2020).
4. Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2018 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. № 754-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/754-2018-р (дата звернення: 20.02.2020)
5. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 2014 р. № 984_011. Дата оновлення: 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 20.02.2020).
6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ : ТОВ «ЦС», 2015. 32 c. URL: https:// erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ ehea_2015.pdf (дата звернення: 20.02.2020).
7. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (реєстр № 2299 від 22.10.2019). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=67164&pf35401=506261 (дата звернення: 20.02.2020).
8. Фролов Ю. М. Ліцензування діяльності вищих навчальних закладів України як адміністративна процедура. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2013. № 11. С. 291–295.
9. Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2005. 18 с.
10. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. Дата оновлення: 25.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення: 20.02.2020).
11. Губерська Н. Л. Ліцензування освітньої діяльності як адміністративна процедура. Адміністративне право і процес. 2015. № 3 (13). С. 124–133.
12. Законодавство України, термін «Адміністративна процедура». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/495 (дата звернення: 20.02.2020).
13. Бандурка О.М. Адміністративний процес : підруч. Київ : Літера ЛТД, 2001. 336 с.
14. Джафарова Е. В. Сущность регистрационной деятельности как одно из направлений разрешительной деятельности. Закон и жизнь (Legea si Viata), 2015. № 4/2 (280). С. 21–24.
15. Законодавство України, Термін «Дозвільна (погоджувальна) процедура». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/7446 (дата звернення: 13.02.2020 ).
16. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Міністерство освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. 471 с.
17. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр (дата звернення: 13.02.2020).
18. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356 Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 13.02.2020 ).
19. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 13.02.2020 ).
20. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр (дата звернення: 13.02.2020 ).
21. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення: 13.02.2020 ).
22. Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (дата звернення: 13.02.2020).
23. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. Дата оновлення: 04.04.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5203-17 (дата звернення: 13.02.2020 ).
24. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 755-15#Text (дата звернення: 13.02.2020).
25. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text (дата звернення: 13.02.2020).
26. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. Дата оновлення: 23.05.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п (дата звернення: 13.02.2020).
27. Про ліцензування освітніх послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1380-2003-п (дата звернення: 13.02.2020).
28. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п (дата звернення: 13.02.2020).
29. Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2016 р. № 1142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1368-16 (дата звернення: 13.02.2020).
30. Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0880-19 (дата звернення: 13.02.2020).
31. Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікаті : Проєкт постанови Кабінету Міністрів України від 02.2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/02/07/ project-postanova-KMU-new-porydok-sert.docx (дата звернення: 20.02.2020).
32. Зубчик О.А. Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти. Дон ДУУ. Менеджер, 2016. № 1 (70). С. 71–79.
33. Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності : Лист Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 р. № 1/9-656, на 2 арк. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/10/21/01/elektronnogo-litsenzuvannya-osvitnoi-diyalnosti.pdf (дата звернення: 20.02.2020).

References
Frolov, Yu. M. (2013). Licenzuvannya diyalnosti vishih navchalnih zakladiv Ukrayini yak administrativna procedura. Naukovi zapiski Lvivskogo universitetu biznesu ta prava, 11, 291–295 [in Ukrainian].
Shestak, L. V. (2005). Licenzuvannya yak administrativno-pravovij institut. (Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk); Nacionalna akademiya derzh. podatkovoyi sluzhbi Ukrayini. Irpin [in Ukrainian].
Guberska, N. L. (2015). Licenzuvannya osvitnoyi diyalnosti yak administrativna procedura. Administrativne pravo i proces, 3 (13), 124–133 [in Ukrainian].
Bandurka, O. M. (2001). Administrativnij proces. Kiyiv: Litera LTD [in Ukrainian].
Dzhafarova, E. V. (2015). Sushnost registracionnoj deyatelnosti kak odno iz napravlenij razreshitelnoj deyatelnosti. Legea si Viata, 4/2 (280), 21–24 [in Russian].
Guberska, N. L. (2015). Administrativni proceduri u sferi vishoyi osviti. (Dis. ... doktora yurid. nauk). Ministerstvo osviti i nauki Ukrayini, Kiyivskij nac. un-t im. T. Shevchenka. Kiyiv [in Ukrainian].
Zubchik, O. A. (2016). Licenzuvannya yak forma kontrolyu ta instrument derzhavnogo upravlinnya v sferi vishoyi osviti. Don DUU. Menedzher, 1 (70), 71–79 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Євдокіменко, С., & Євдокіменко, С. (2020). Ліцензування та акредитація освітнього процесу: процедурні аспекти. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 153-163. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.16
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право