1938 рік в організації та діяльності міліції України


Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані зі зміною структури НКВС та основними аспектами діяльності міліції у 1938 р. Висвітлено питання про організаційне зміцнення діяльності ДАІ, ідейно-політичне виховання працівників міліції у дусі «відданості ідеям соціалізму і безпощадної боротьби з ворогами народу». Показано, як здійснювалася протидія деяким видам злочинів, зокрема грабежам, крадіжкам. Аналізуються основні недоліки в роботі міліції. Цей аспект діяльності міліції політизувався, що було характерним для того часу.

Посилання

1. Шевченко А. Є. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст. (історико-правове дослідження) : дис. докт. юрид. наук: 12.00.01. Донецьк, 2007. 475 с.
2. Михайленко П. Міліція України радянського періоду (1923−1940 рр.). Міліція України. 2003. № 9. С. 18–20.
3. Павловська І. В. Організаційно-правові засади забезпечення законності в діяльності органів міліції УСРР (УРСР) (1919 – перша половина 1941 року) : дис. канд. юр. наук: 12.00.01. Київ, 2016. 239 с.
4. Лесь І. О. Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР–УРСР (1919–1991 рр.) : дис. канд. юр. наук: 12.00.01. Харків, 2016. 218 с.
5. Об изменении организационной структуры НКВД СССР: постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 13 сентября 1938 г. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.). Т. 4: Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 р. ‒ 21 червня 1941 р.) / За заг. ред. А. Б. Авакова. Міністерство внутрішніх справ України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. Харків : Мачулін, 2015. С. 638–639.
6. О структуре НКВД СССР: постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 23 сентября 1938 г. С. 643–645.
7. Соколов Б. В. Берия: судьба всесильного наркома. Москва : Вече, 2003. 432 с.
8. Жирнов Е. «Лучезарною звездою друг наш Берия сияет». Коммерсант-Власть. 2008. № 50. С. 64.
9. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ : Абрис, 1997. 608 с.
10. Голушко М. М. Передмова. Шляхами чекістської долі: збірник / упорядник В. А. Попик. Київ : Політвидав, 1988. 271 с.
11. Положение о многотиражных газетах в органах РКМ НКВД СССР Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. Київ : Ґенеза, 1997. Т.2: (1917–1945). С. 154–155.
12. Милиция Южной: Краткий исторический очерк в документах, печатных и фотоматериалах/ Н. С. Супрунов, Г. П. Колесников, Н. И. Синдеева и др. Харьков : УМВД Украины на ЮЖД, 1998. 140 с.
13. Про нову форму одежі для працівників РС міліції. На варті соціалізму. Полтава. 1938. 29 серпня.
14. Про пограбування студентів: наказ народного комісара внутрішніх справ УРСР 29 вересня 1938 р. Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. Київ : Ґенеза, 1997. Т. 2: (1917–1945). С. 272.
15. Викриті злодії. Пролетарська правда. Київ. 1938. 26 листопада.
16. О недостатках в работе милиции по охране общественного порядка: циркуляр народных комиссаров внутренних дел Союза ССР. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.). Т. 4: Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 р. ‒ 21 червня 1941 р.) / За заг. ред. А. Б. Авакова. Міністерство внутрішніх справ України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. Xарків : Мачулін, 2015. С. 640.
17. Шмидт А. А. Этапы развития разрешительной системы в сфере контроля за оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения. Современная высшая школа: инновационный аспект. 2008. №2. URL.:https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-razreshitelnoy-sistemy-v-sfere-kontrolya-za-oborotom-vzryvchatyh-materialov-promyshlennogo-naznacheniya/viewer (дата звернення: 12.02.2020).
18. Об организации комнат для приема граждан в органах РК милиции: циркуляр ГУ РК милиции НКВД СССР 16 августа 1938 г. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.). Т. 4: Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 р. ‒ 21 червня 1941 р.) / За заг. ред. А. Б. Авакова. Міністерство внутрішніх справ України; Державний науково-дослідний інститут МВС України. Xарків : Мачулін, 2015. С. 635.

References
Shevchenko, A. Ye. (2007). Pravovi zasadi diyalnosti organiv vnutrishnih sprav URSR na transporti u pershij polovini XX st. (istoriko-pravove doslidzhennya). (Dis. dokt. yurid. nauk). Doneck [in Ukrainian].
Mihajlenko, P. (2003). Miliciya Ukrayini radyanskogo periodu (1923−1940 rr.). Miliciya Ukrayini, 9, 18–20 [in Ukrainian].
Pavlovska, I. V. (2016). Organizacijno-pravovi zasadi zabezpechennya zakonnosti v diyalnosti organiv miliciyi USRR (URSR) (1919 – persha polovina 1941 roku). (Dis. kand. yur. nauk). Kiyiv [in Ukrainian].
Les, I. O. (2016). Stanovlennya ta rozvitok disciplinarnih pravovidnosin v organah miliciyi USRR–URSR (1919–1991 rr.). (Dis. kand. yur. nauk). Harkiv [in Ukrainian].
Avakov, A. B. (red.). (2015). Ministerstvo vnutrishnih sprav Ukrayini: podiyi, kerivniki, dokumenti ta materiali (1917–2017 pp.). T. 4. Ministerstvo vnutrishnih sprav Ukrayini; Derzhavnij naukovo-doslidnij institut MVS Ukrayini. Xarkiv: Machulin [in Ukrainian].
Sokolov, B. V. (2003). Beriya: sudba vsesilnogo narkoma. Moskva: Veche [in Russian].
Zhirnov, E. (2008). «Luchezarnoyu zvezdoyu drug nash Beriya siyaet». Kommersant-Vlast, 50, 64 [in Russian].
Shapoval, Yu., Pristajko, V., Zolotarov, V. (1997). ChK-GPU-NKVD v Ukrayini: osobi, fakti, dokumenti. Kiyiv: Abris [in Ukrainian].
Golushko, M. M. (1988). Peredmova. Shlyahami chekistskoyi doli: zbirnik / uporyadnik V. A. Popik. Kiyiv: Politvidav [in Ukrainian].
Mihajlenko, P. P., Kondratyev, Ya. Yu. (1997). Istoriya miliciyi Ukrayini u dokumentah i materialah: u 3 t. Kiyiv: Geneza [in Ukrainian].
Shmidt, A. A. (2008). Etapy razvitiya razreshitelnoj sistemy v sfere kontrolya za oborotom vzryvchatyh materialov promyshlennogo naznacheniya. Sovremennaya vysshaya shkola: innovacionnyj aspekt, 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-razreshitelnoy-sistemy-v-sfere-kontrolya-za-oborotom-vzryvchatyh-materialov-promyshlennogo-naznacheniya/viewer (data zvernennya: 12.02.2020) [in Russian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Головко, О., & Греченко, В. (2020). 1938 рік в організації та діяльності міліції України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 124-133. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.13
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень