Компетенція Державного бюро розслідувань


Ключові слова: Державне бюро розслідувань, компетенція Державного бюро розслідувань

Анотація

Державне бюро розслідувань є правоохоронним органом, який розпочав свою діяльність порівняно нещодавно. Тому, окремі аспекти його правового статусу на сьогодні все ще не отримали належного розкриття у науковій літературі. Одним із таких питань є компетенція Державного бюро розслідувань. У даній статті досліджено компетенцію Державного бюро розслідувань. Проаналізовано її специфіку у порівнянні із компетенцією інших правоохоронних органів. Встановлено, які функції було передано Державному бюро розслідувань від інших правоохоронних органів. Визначено особливості компетенції Державного бюро розслідувань.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [гол. ред. В.Т. Бусел, редактори-лексикографи: В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв, Г.В. Латник, Г. В. Степенко]. Киїі–Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
2. Деревянко Б. В. Державне бюро розслідувань як новий державний орган зі спеціальною компетенцією. Правовий часопис Донбасу. 2019. № 2 (67). С. 78-84 .
3. Державне управління та державна служба : словник-довідник уклад. О. Ю. Оболенськнй. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.
4. Долежан В. В. Проблеми компетенції Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 червня 2018 р.) / редкол.: Г. О. Ульянова (голова ред.), В. М. Дрьомін, Є. Л. Стрельцов [та ін.] ; НУ "ОЮА". Одеса : Юридична література, 2018. С. 15-17.
5. Звоненко О. Р. Створення Державного бюро розслідувань (проблемні питання). Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. Одеса : Фенікс, 2017. С. 170–172.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. ст.88.
8. Лазор О. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : навч. посіб. 2-е вид., переробл. і доп. Київ : Дакор, 2006. 352 с.
9. Про Державне бюро розслідувань. Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р. № 6. стор. 5. стаття 55.
10. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98. Офіційний вісник України. 1999 р. № 21. стор. 32. стаття 943. код акта 7616/1999.
11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41. ст.379
12. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2-3. ст.12
13. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. ст.38.

References
Busel, V. T. (Red). (2005). Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi. Kiyiv, Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].
Derevyanko, B. V. (2019). Derzhavne byuro rozslIduvan yak noviy derzhavniy organ zI spetsIalnoyu kompetentsIEyu. Pravoviy chasopis Donbasu, 2, 78–84 [in Ukrainian].
Dolezhan, V. V. (2018). Problemi kompetentsIYi Derzhavnogo byuro rozslIduvan. Derzhavne byuro rozslIduvan: na shlyahu rozbudovi: mater. MIzhnar. nauk.-prakt. konf. 16 chervnya 2018 r. NU "OYuA". Odesa : Yuridichna lIteratura [in Ukrainian].
Zvonenko, O. R. (2017). Stvorennya Derzhavnogo byuro rozslIduvan (problemnI pitannya). ZbIrnik tez dopovIdey studentIv, aspIrantIv ta zdobuvachIv 25 kvItnya 2017 r. ONU Im. I. I. Mechnikova, Odesa : FenIks [in Ukrainian].
Lazor, O. (2006). MIstseve upravlInnya: ponyattya, termIni, viznachennya : navch. posIb. 2-e vid., pererobl. i dop. Kiyiv: Dakor [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Труба, Р. (2019). Компетенція Державного бюро розслідувань. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 116-125. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.11
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право