Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті


Анотація

Статтю спрямовано на розкриття особливостей адміністративно-правового забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті. В роботі охарактеризовано властивості авіаційного транспорту, його сучасний стан та вектор розвитку. Досліджено склад та структуру нормативно-правової бази, якою регулюється зазначена сфера діяльності. Розглянуто комплекс питань, що стосується безпеки в авіації, приділено увагу системі суб’єктів, діяльність яких спрямована на її забезпечення. Уточнено співвідношення понять «публічний порядок на авіаційному транспорті» та «авіаційна безпека», зроблено висновки про застосування різних видів правових режимів, що мають місце в авіації, а також про складну систему комунікацій між суб’єктами, які забезпечують додержання цих режимів.

Посилання

Список використаних джерел
1. Законодавство України, Термін: «Авіація, як галузь». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/259?lang=uk (дата звернення: 20.12.2019).
2. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р.
3. «Діяльність Державіаслужби – 2019. Щорічний звіт керівника» URL: https://avia.gov.ua/oleksandr-bilchuk-vistupiv-z-publichnim-zvitom-pro-pidsumki-diyalnosti-derzhavnoyi-aviatsijnoyi-sluzhbi-ukrayini-za-2019-rik/ (дата звернення: 25.12.2019).
4. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст. 536.
5. Про Національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241.
6. Пономарьов С.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України : дис. … доктор юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2018. 483 с.
7. Законодавство України, Термін: «Громадський порядок». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/term/5670 (дата звернення: 11.11.2019).
8. Юридична енциклопедія [під ред. Ю.С. Шемшученко]. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 1. 672 с.
9. Подоляка А. М. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право; інформаційне право». Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2009. 40 с.
10. Кононець В. П. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в аеропортах : монографія. Дніпро : ДДУВС, 2018. 156 с.
11. Веремеенко И. И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка. Москва, 1982. Ч. 1. 96 с.
12. Мінка Т. П. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетровськ, 2011. 614 с.
13. Про затвердження Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України : Наказ Національної поліції України від 27.11.2015 р. № 123.
14. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460.
15. Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 520.
16. Про затвердження Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта : Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005 р. № 188.
17. Про затвердження Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні : Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.06.2006 р. № 397.
18. Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України : Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.02.2010 р. № 68.
19. Про затвердження Порядку взаємодії Державної авіаційної служби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 550.

References
Yuridichna enciklopediya [pid red. Yu.S. Shemshuchenko]. (1998). Kiyiv: Vid-vo «Ukrayinska enciklopediya» im. M.P. Bazhana, T. 1 [in Ukrainian].
Podolyaka, A. M. (2009). Administrativno-pravove regulyuvannya ohoroni gromadskogo poryadku v Ukrayini (Avtoref. dis). Kiyiv: In-t zakonodavstva VR Ukrayini [in Ukrainian].
Kononec, V. P. (2018). Administrativno-yurisdikcijna diyalnist policiyi shodo zabezpechennya publichnogo poryadku ta bezpeki v aeroportah. Dnipro : DDUVS [in Ukrainian].
Veremeenko, I. I. (1982). Mehanizm administrativno-pravovogo regulirovaniya v sfere ohrany obshestvennogo poryadka. Moskva [in Russian].
Minka, T. P. (2011). Administrativno-pravovi rezhimi ta yih zabezpechennya organami vnutrishnih sprav (Dis. d-ra yurid. nauk). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-05
Як цитувати цю статтю:
Брусакова, О. (2020). Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 83-95. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.08
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право