Шкляр С. В. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ


ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

  • С. В. Шкляр Донецький юридичний інститут МВС України
Ключові слова: контроль, захист економічної конкуренції, Антимонопо-льний комітет України, взаємодія, координація, форми взаємодії, інформуван-ня, консультування, обговорення.

Анотація

Досліджено позиції науковців щодо визначення змісту поняття «взаємодія між органами державної влади», а також щодо її форм. Виділено існуючі форми взаємодії між органами контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Виходячи з аналізу норм чинного законодавства, а також аналітичних даних і звітів Антимонопольного комітету України, розкрито особливості форм взаємодії між органами щодо здійснення контро-лю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. За-пропоновано власне визначення поняття «взаємодія між органами контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції».

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук,
докторант Донецького юридичного інституту МВС України

Посилання

1. Бенедик В. І. Реординаційні відносини в системі державного управління. Юри-дичний науковий електронний журнал. 2015. № 5. С. 102–104.
2. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд. М. : Сов. Энцикл., 1980. 1600 с.
3. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. Ю. Ф. Кравченка. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 701 с.
4. Толковый словарь русского языка / под ред Т. Ф. Ефремовой. URL: www.slovarus.info/rus_ef.php (дата звернення: 30.06.2018).
5. Черних С. П. Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної вла-ди України у сфері протидії організованій злочинності. Право і Безпека. 2010. № 2 (34). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_2/PB-2/PB-2_18.pdf (дата звернення: 30.06.2018).
6. Фещенко Л. О. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007. 217 с.
7. Муркович Л. І. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та те-риторіальної громади. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/ 11mlistg.pdf (дата звернення: 30.06.2018).
8. Шевчук О. М. Взаємодія та координація органів державної влади щодо забезпе-чення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 8. С. 126–129.
9. Азідес І. Співпраця VS Взаємодія. URL: www.innovations.com.ua/uk/blog/ 9/578/2011/may/2176 (дата звернення: 30.06.2018).
10. Малик Я. Й. До питання про взаємодію органів державної влади та органів міс-цевого самоврядування в Україні. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 43. С. 295–302.
11. Про Антимонопольний комітет України : закон України : від 26.11.1993 № 3659-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. С. 472.
12. Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції : розпорядження Антимонопольного комітету України : від 25.12.2001 № 182-р. Офіційний вісник України. 2002. № 7. С. 434.
13. Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік : розпорядження Антимо-нопольного комітету України : від 14.03.2017 № 2-рп // Антимонопольний комітет України : офіц.. сайт. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712& (дата зве-рнення: 30.06.2018).
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати цю статтю:
Шкляр, С. (2018). Шкляр С. В. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 64-71. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/126
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право