ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ


  • А. Єфремов

Анотація

У статті визначено ознаки державної податкової політики як об’єкта адміністративно-правового регулювання, на підставі яких сформульовано таке визначення останнього: це комплекс організаційно управлінських суспільних відносин врегульованих нормами адміністративного права та «управлінськими звичаями», що виникають у сфері оподаткування між державою (органами державної влади) та іншими суб’єктами з метою досягненні балансу між фінансовими ресурсами держави та обсягом її видатків, що залежать від потреб держави в конкретний період.

Посилання

1. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. К. : НАДУ, 2011. Т. 4: Галузеве управління. 2011. 648 с.
2. Романов В. Є., Рудік О. М., Брус Т. М. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003. 72 с.
3. Державна політика: підручник / Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.]; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2014. 448 с.
4. Коршунова Н. В. Поняття державної політики: теоретико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 240 с.
5. Лаврук О. В. Сутність поняття державної політики. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С. 254-263.
6. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 371 с.
7. Насипайко Д. С. Податкова політика України: проблеми та перспективи розвитку. Наукові записки. 2012. Вип. 12. Ч. 1. С. 74-80.
8. Мацелюх Н. П. Податкова реформа як спосіб трансформації парадигми податкової діяльності держави. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. С. 115-126.
9. Петленко Ю. В., Милованова К. І. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. Вип. 1. С. 28-35.
10. Огірко О. І., Крет І. З. Фіскальна політика держави: сутність та аналіз особливостей складових з їх компонентами. Traektoriâ Nauki. Section «Economics». 2018. Vol. 4. № 8. Р. 2001-2008.
11. Дем’янчук І. А. Теоретичні основи фіскальної політики в умовах економічного спаду. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Вип 4. С. 822-825.
12. Десятнюк О. М. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави. Світ фінансів. 2012. № 4. С. 23-32.
13. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? К.: НІСД, 2010. 80 с.
14. Масліченко С. О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.01.К., 2002. 19 с.
15. Козакевич О. Р. Особливості фіскальної політики у системі важелів стимулювання національної економіки України. Traektoria Nauki. 2018. № 7. Т. 4. С. 1001-1006.
16. Соф’їн М. І. До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Підприємство, господарство і право. 2019. Вип. 6. С. 240-244.
17. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 8, 1977. 927 c.
18. Алексеев С. С. Проблемы теории государства и права: учебник. Москва: Юрид. лит., 1987. 448 с.
19. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова [та ін.] / за ред. В. Г. Гончаренка. Київ, 2004. 320 с.
20. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.
21. Цвік М. В., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права: підручник. Харків: Право, 2009. 584 с.
22. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький [та ін.]; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.
23. Адміністративне право України: навчальний посібник: у 2-х т. / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін [та ін.] / за заг. ред. В. В. Галунька. Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. Т. 1: Загальне адміністративне право. 320 с.
24. Волков В. Ю. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації та сертифікації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2013. 20 с.
25. Шапенко Л. О. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності. Uropean Political аnd Law Discourse. 2015. Volume 2. Issue 2. С. 246-251.
26. Козаченко Ю. А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 24 с.
27. Грицай І. О., Примаков К. Ю. Адміністративно-правові основи регулювання у сфері масової інформації в Україні: монографія. К.: «Хай-Тек Прес», 2018. 256 с.
28. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: підручник. Київ: «Істина», 2008. 458 с.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати цю статтю:
Єфремов, А. (2022). ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 61-69. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.06
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право