Вплив римського права на формування української державності періоду IX–XV століття


Анотація

У статті проаналізовано вплив на формування державності та правовідносин на ранніх етапах розвитку Київської Русі Візантійського канонічного права, яке знайшло своє відображення в нормах тогочасного звичаєвого права, а в подальшому було імплементовано в законодавство, що увібрало надбання римських правників. Завдяки науковому інтересу до вивчення спадщини українського державотворення особливої ваги набуває дослідження ґенези державотворення України, вплив римського права на розвиток стародавніх та більш сучасних актів юридичних пам'яток, які мали історичне значення для формування української державності в період IX–XV ст.

Посилання

1. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Москва: Наука, 1984. С. 10.
2. Wenger L. Romisches Recht als Weltrecht. Osterreichische Zeitschrift fur offentl. Recht, 1948. Bd. 1, H. 3, S. 241-253.
3. Підопригора О. А. Римське право. Київ. Юрінком Інтер, 2003. С. 3.
4. Вольф М. Международное частное право. Москва, 1948. С. 36.
5. Мельник З. П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. 20 с.
6. Орач Є. М. Римське приватне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. Київ. Ін Юре, 2012.
7. Харитонов Є. О. Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати. Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.), та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. Одеса, 2009. С. 22.
8. Полонська-Василенко Н. Історія України до середини XVII. Мюнхен, 1972. 591 с.
9. Пархоменко О. А. Зібрання Малоросійських Прав. Енциклопедія історії України. Київ : Наукова думка, 2005. 672 с.

References
Pereterskij, I. S. (1984). Digesty Yustiniana. Moskva: Nauka.
Wenger, L. (1948). Romisches Recht als Weltrecht. Osterreichische Zeitschrift fur offentl. Recht.
Pidoprigora, O. A. (2003). Rimske pravo. Kiyiv. Yurinkom Inter.
Volf, M.(1948). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. Moskva.
Melnik, Z. P. (2009). Recepciya prava yak zasib vdoskonalennya pravovoyi sistemi (teoretiko-pravovij aspekt). (Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk). Kiyivskij nac. un-t imeni Tarasa Shevchenka. Kiyiv.
Orach ,Ye. M. (2012). Rimske privatne pravo. Kiyiv. In Yure.
Haritonov, Ye. O. (2009). Recepciya rimskogo prava u Statutah Velikogo knyazivstva Litovskogo: chinniki, peredumovi ta deyaki rezultati. Ye. O. Haritonov, O. I. Haritonova. Aktualni problemi derzhavi i prava : zb. nauk. prac. Redkol. S. V. Kivalov (golov. red.), ta in.; vidp. za vip. Yu. M. Oborotov. Odesa.
Polonska-Vasilenko, N. (1972). Istoriya Ukrayini do seredini XVII. Myunhen.
Parhomenko, O. A. (2005). Zibrannya Malorosijskih Prav. Enciklopediya istoriyi Ukrayini. Kiyiv : Naukova dumka.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Дігтяр, Р. (2021). Вплив римського права на формування української державності періоду IX–XV століття. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 168-175. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.15
Розділ
Трибуна молодого вченого