Роль судового конституційного контролю: основні підходи до розуміння


Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та ролі судового конституційного контролю в сучасній державі. Особливу увагу звернуто на роль органів конституційної юрисдикції для гарантування верховенства права і прав людини. Зроблено висновок про те, що для здійснення конституційної юрисдикцію важливим є обмін ідей між національними конституційними судами з приводу розуміння конституції та прав людини.

Посилання

1. Rait Maruste. The Role of the Constitutional Court in Democratic Society. Juridica international. Law Review. University of Tartu. URL: https://www.juridicainternational.eu/index.php?id=12703.
2. Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності. Вісник Конституційного Суду України. 2010. №1. С. 102–110.
3. Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення прав і свобод людини і громадянина: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 19 с.
4. Алєксєєнко І. Г. Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: автореф. дис. канд. юрид. наук. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Київ, 2001. 16 с.
5. Кельман М. С. Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права: автореф. дис. канд. юрид. наук. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2001. 19 с.
6. Сліденко І. Д. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Ін-т законодавства ВР України. Київ, 2010. 40 с.
7. Скомороха В. Є. Конституційний Суд України в механізмі державної влади: автореф. дис. канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2001. 19 с.
8. Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант конституційного ладу: автореф. дис. канд. юрид. наук. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Київ, 2003. 17 с.
9. Савчин М. В. Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. Київ, Юрінком Інтер, 2019. 328 с.
10. Сергієнко Н. М. Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейський досвід): автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2004. 18 с.
11. Колодій А. Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу. Вісник Конституційного Суду України. 2017. № 3. С. 62–65.
12. Виступ судді Конституційного Суду України М. Мельника на XVII Конгресі Конференції європейських конституційних судів. Вісник Конституційного Суду України. 2017. № 4. С.64–65.
13. Бірмонтієне Т. Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республіці. Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 2. С.213–222.
14. Резолюція Другого конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (Україна, м. Харків, 1–2 червня 2017 року). Вісник Конституційного Суду України. 2017. № 4. С. 57–58.
15. Laszlo Solyom. Constitutional justice: some comparative remarks. Report by Mr Laszlo Solyom (Member, Hungary) Conference on “Constitutional Justice and the Rule of Law” on the occasion of the 10th anniversary of the Constitutional Court of Lithuania (Vilnius, 4-5 September 2003). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2003)030-e.

References
Rait Maruste. The Role of the Constitutional Court in Democratic Society. Juridica international. Law Review. University of Tartu. URL: https://www.juridicainternational.eu/index.php?id=12703.
Strizhak, A. (2010). Konstitucijnij Sud Ukrayini yak institut zabezpechennya ta zahistu konstitucijnoyi zakonnosti. Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukrayini, 1, 102–110.
Brin, T. O. (2010). Konstitucijnij Sud Ukrayini v mehanizmi zahistu ta zabezpechennya prav i svobod lyudini i gromadyanina (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk) Nac. yurid. akad. Ukrayini im. Yaroslava Mudrogo. Harkiv.
Alyeksyeyenko, I. G. (2001). Yevropejska model konstitucijnoyi yusticiyi: teoretiko-pravovi problemi stanovlennya ta rozvitku. (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). NAN Ukrayini. In-t derzhavi i prava im. V. M. Koreckogo. Kiyiv.
Kelman, M. S. (2001). Konstitucijnij kontrol yak zasib zahistu konstitucij u nacionalnih pravovih sistemah kontinentalnogo prava. (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). NAN Ukrayini. In-t derzhavi i prava im. V. M. Koreckogo. Kiyiv.
Slidenko, I. D. (2010). Konstitucijnij kontrol v mehanizmi suchasnoyi pravovoyi derzhavi. (Avtoref. dis. d-ra yurid. nauk). In-t zakonodavstva VR Ukrayini. Kiyiv.
Skomoroha, V. Ye. (2001). Konstitucijnij Sud Ukrayini v mehanizmi derzhavnoyi vladi. (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). Nac. yurid. akad. Ukrayini im. Yaroslava Mudrogo. Harkiv.
Savchin, M. V. (2003). Konstitucijnij sud Ukrayini yak garant konstitucijnogo ladu (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). NAN Ukrayini. In-t derzhavi i prava im. V.M.Koreckogo. Kiyiv.
Savchin, M. V. (2019). Porivnyalne konstitucijne pravo. Kiyiv, Yurinkom Inter.
Sergiyenko, N. M. (2004). Zastosuvannya norm mizhnarodnogo prava organami konstitucijnoyi yurisdikciyi (yevropejskij dosvid). (Avtoref. dis. kand. yurid. nauk). Kiyiv. nac. un-t im. T. Shevchenka. Kiyiv.
Kolodij, A. (2017). Konstitucijna yusticiya i pravova doktrina: problemi vzayemnogo vplivu v umovah demokratichnogo postupu. Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukrayini, 3, 62–65.
Birmontiyene, T. (2018). Rol Konstitucijnogo Sudu v rozvitku konstitucijnogo prava v Litovskij Respublici. Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukrayini, 2, 213–222.
Solyom, Laszlo. (2003). Constitutional justice: some comparative remarks. Report by Mr Laszlo Solyom (Member, Hungary) Conference on “Constitutional Justice and the Rule of Law” on the occasion of the 10th anniversary of the Constitutional Court of Lithuania (Vilnius, 4-5 September 2003). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2003)030-e
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Копча, В. (2021). Роль судового конституційного контролю: основні підходи до розуміння. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 133-142. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.12
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право