Кримінально-правова характеристика геноциду: світова практика встановлення чисельності жертв


Анотація

Розкриваючи питання кримінально-правової характеристики злочину геноциду української нації у 1932–1933 рр., автор досліджує світову практику встановлення чисельності жертв особливо тяжкого злочину. Цінність даного наукового дослідження полягає в тому, що міжнародний досвід надає можливість криміналістам, слідчим, експертам, історикам та дослідникам використовувати методологію, методи та спеціальні методики у ході проведення судових експертиз, історико-правових досліджень та під час встановлення чисельності жертв від злочину геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом. 

Крім того, проаналізовано висновок судової науково-демографічної експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України від 30 листопада 2009 р

Посилання

1. Футей Б. Відповідальність за геноцид. Сучасність. 2008. № 11. С.58.
2. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства (995_168) від 26 листопада 1968 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_168#Text
3. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. С. 131.
4. Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів 1932–1933 роки / Італійський інститут культури в Україні. Харків: Фоліо, 2007. С. 159.
5. Григор Атанесян. США визнали геноцид вірмен 1915 року. Чому зараз? BBC News Україна. 30. 10. 2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50232044 ; Джордан Карни. Сенат принял резолюцию о геноциде армян The Hill 12.12.19. URL: https://thehill.com/homenews/senate/474306-senate-passes-armenian-genocide-resolution
6. Козицький А. Демографічні втрати українців від Голодомору 1932-1933 років у контексті підрахунку геноцидних жертв ХХ ст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року). Київ, 2017. С. 50-67.
7. Казахстан. Коммерсантъ Власть. №16. 25.04.2016. С. 10.
8. Постанова ВРУ Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст.65.
9. Вибір заради справедливості. Т. ІІ. Посібник зі створення механізмів притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. 2018. С. 133.
10. Вісник Служби Безпеки України. Спеціальний випуск. За матеріалами кримінальної справи про Голодомор-геноцид 1932–1933 років в Україні. Київ, 2010. Ч. 57.
11. Геноцид в Україні 1932–1933 рр. За матеріалами кримінальної справи № 475. Київ, 2014. С. 8; Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: Монографія / За наук. ред. В. Василенка, М. Антонович. Вид. 4-те, допов. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. С. 361.
12. Архівна кримінальна справа № 475. 2010. Т. 3. С. 28–29.
13. Excess mortality in persons with severe mental disorder. Geneva : World Health Organization, 2016. 81 p.
14. Changing Levels and Trends in Mortality: the role of patterns of death by cause. New York: United Nation, 2012. XVIII. 61 p.
15. Рингач Н. Надсмертність чоловіків: нагальна проблема українського соціуму. Журнал української лікарської еліти. 2009. № 1 (7). С. 75–78; Рингач Н. Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3 (8). С. 142–148.
16. Кісь А. Судово-медична експертиза Голодомору 1932-1933 в Україні Матеріали Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття» (Київ, 16 травня 2018 року). Київ–Дрогобич : Видавництво «Коло», 2018. С.149.
17. Територія та населення станом на 1 січня 1932 р. Довідник основних статистично-економічних показників господарств районів Харківської області. Харків, 1933 р.
18. Геноцид в Україні 1932–1933 рр. За матеріалами кримінальної справи № 475. Упор. М. Герасименко. Київ, 2014. С. 329-343.
19. Численность населения: прогнозы и действительность. Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. Москва : Наука, 1996. С. 42–43.

References
Futej, B. (2008). Vidpovidal'nist' za henotsyd. Suchasnist', 11,58.
Kozyts'kyj, A. (2017). Demohrafichni vtraty ukraintsiv vid Holodomoru 1932-1933 rokiv u konteksti pidrakhunku henotsydnykh zhertv KhKh st. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Holodomor 1932-1933 rokiv: vtraty ukrains'koi natsii» (Kyiv, 4 zhovtnia 2016 roku), 50-67.
Rynhach N. (2009). Nadsmertnist' cholovikiv: nahal'na problema ukrains'koho sotsiumu. Zhurnal ukrains'koi likars'koi elity, 1 (7), 75–78; Rynhach, N. (2008). Problema nadsmertnosti cholovikiv v Ukraini: gendernyj analiz u derzhavnomu upravlinni okhoronoiu hromads'koho zdorov'ia. Stratehichni priorytety, 3 (8), 142–148
Kis, A. (2018). Sudovo-medychna ekspertyza Holodomoru 1932-1933 v Ukraini. Materialy Mizhnarodnoi konferentsii «Shtuchni holody v Ukraini KhKh stolittia» (Kyiv, 16 travnia 2018 roku). Kyiv–Drohobych: Vydavnytstvo «Kolo».
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Герасименко, М., & Ховпун, О. (2021). Кримінально-правова характеристика геноциду: світова практика встановлення чисельності жертв. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 52-63. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.06
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право