Деякі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення геноциду


Анотація

У статті досліджується Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», Конвенція «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», Конвенція ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства». Акцентується увага на тому, що збирання доказів на підтвердження вчинення геноциду являє собою складний процес, який потребує кропіткої праці з боку органу досудового розслідування. У статті приділяється особлива увага працям українських науковців, серед яких: Ю.В. Аносова, В. А. Василенко, В. Н. Кубальський, Н. В. Мадзігон, В. І. Марочко, Д. І. Радомська, В. І. Сергійчук, О. В. Курінний, А. М. Козицький. Зазначені дослідники досліджували питання нормативно-правового регулювання притягнення до відповідальності осіб за вчинення геноциду.

Посилання

1. Про Голодомор 1932–1933 років в Україні: Закон України від 28 листопада 2006. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 50, ст. 504.
2. Офіційний сайт Укрінформ. Голодомор в УСРР у 1932-1933 роках. Науковці досліджують реальну складову втрат. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2377148-golodomor-v-usrr-u-19321933-rokah-naukovci-napolagaut-dosliditi-realnu-skladovu-vtrat.html (дата звернення: 12.09.2020).
3. Василенко В. А. Емпіричні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932–1933 років. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Голодомор 1932-1933 років: втрати Української нації” (Київ, 4 жовтня 2016 року). С.47–49.
4. Радомська Д. І., Кубальський Н. В. Відповідальність за геноцид в міжнародному кримінальному праві. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства. URL: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5 (дата звернення: 12.09.2020).
5. Ребриш Р. І. Геноцид як злочин проти безпеки людства за міжнародним кримінальним правом. Науковий вісник Ужгородського національного університета. 2016. Серія ПРАВО. Випуск 41. Том 2. С. 133–135.
6. Аносова Ю. В. Юрисдикція міжнародних судових органів щодо злочину геноциду: автореферат на здобуття наукового ступеня канд. юр. наук. Київ, 2018. 20 с.
7. Мадзігон Н. В. Міжнародно-правовий аналіз пропонованих змін до Кримінального кодексу України щодо гармонізації кримінального законодавства з нормами міжнародного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 261–265.
8. Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України. Корисні посилання щодо теми Голодомору. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/ zagalna-serednya-osvita/korisni-posilannya-shodo-temi-golodomoru (дата звернення: 12.09.2020).
9. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього: Нью-Йорк, 9 декабря 1948 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_155 (дата звернення: 09.09.2020).
10. Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства: Конвенція ООН від 26 листопада 1968 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_168 (дата звернення: 01.08.2020).
11. Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні: Указ Президента України від 23 січня 2009 року № 37/2009. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/37/2009 (дата звернення: 02.08.2020).

References
Vasylenko, V.A. (2016) Empirychni i klasychni pidkhody u pidrakhunku demohrafichnykh vtrat Ukrainy vnaslidok Holodomoru 1932–1933 rokiv. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Holodomor 1932-1933 rokiv: vtraty Ukrains'koi natsii”, 47–49 [in Ukranian].
Radoms'ka, D.I., Kubal's'kyj, N.V. Vidpovidal'nist' za henotsyd v mizhnarodnomu kryminal'nomu pravi. Aktual'ni problemy mizhnarodnoho prava ta porivnial'noho pravoznavstva URL: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5 (accessed: 02.09.2020) [in Ukranian].
Rebrysh, R. I. (2016) Henotsyd iak zlochyn proty bezpeky liudstva za mizhnarodnym kryminal'nym pravom. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universyteta. Seriia PRAVO, 41, 2, 133-135 [in Ukranian].
Anosova, Yu.V. (2018) Yurysdyktsiia mizhnarodnykh sudovykh orhaniv schodo zlochynu henotsydu. (Avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia kand. iur. Nauk). Kyiv. [in Ukranian].
Madzihon N.V. (2019) Mizhnarodno-pravovyj analiz proponovanykh zmin do Kryminal'noho kodeksu Ukrainy schodo harmonizatsii kryminal'noho zakonodavstva z normamy mizhnarodnoho prava. Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, 4, 261-265 [in Ukranian].
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати цю статтю:
Герасименко, М. (2020). Деякі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення геноциду. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 130-136. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.13
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право