Проблема визначення об’єкту контрабанди у чинному законі про кримінальну відповідальність


Анотація

У статті досліджено питання визначення об’єкту контрабанди у Кримінальному кодексі України. Проаналізовано наукові дослідження стосовно об’єкту кримінального правопорушення в цілому та контрабанди зокрема. Визначено, що переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації не входить до кримінальна-правової охорони суспільних відносин у сфері господарської діяльності. Запропоновано внести низку змін до чинного законодавства для поліпшення кримінально-правового урегулювання питання контрабанди.

Посилання

1. Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Волгоград, 1976. 278 с.
2. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Луганск : Изд-во ЛГУ, 1979. 127 с.
3. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія. Харків, 2016. 256 с.
4. Таций В. Я. Объект преступления. Уголовное право Украины. Общая часть. Харьков: Вища школа, 1999. 78 с.
5. Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений / под ред. А. И. Рарога. Москва, 2009. 176 с.
6. Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : лекція. Київ: НАВСУ, 1997. 112 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / В. М. Трубников та ін. ; за заг. ред. В. М. Трубникова. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 444 с.
8. Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2005. 187 с.
9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-е вид., переробл. та доповн. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1387 с.
10. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. юрид. вузів і фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Беньківський та ін. ; за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ: Юрінком-Інтер, 1997. 512 с.
11. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. Москва: Юристъ, 1997. 657 с.
12. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Москва: Волтерс Клувер, 2011. Т. 1: Общая часть. 768 с.
13. Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Москва: Зерцало, 1999. Том I: Учение о преступлении. 624 с.
14. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 17.03.2021).
15. Бандурка І. О. Об’єкт злочину як кримінально-правова категорія. Право.ua. 2015. № 2. С. 70–75.
16. Шевчук В. В., Охман О. В. Об’єкт злочину за кримінальним правом України. Університетські наукові записки. 2006. № 2. С. 234–239.
17. Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 20 с.
18. Кириченко О. В. Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 185–190.
19. Мирошниченко Н. А. Об’єкт та предмет кримінально-караної контрабанди. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса : ВД «Гельветика», 2017. Т. 2. С. 211–213.

References
Korzhanskij, N. I. (1976). Obekt posyagatelstva i kvalifikaciya prestuplenij. Volgograd.
Glistin, V.K. (1979). Problema ugolovno-pravovoj ohrany obshestvennyh otnoshenij (obekt i kvalifikaciya prestuplenij). Lugansk : Izd-vo LGU.
Tacij, V. Ya. (2016). Ob’yekt i predmet zlochinu v kriminalnomu pravi : monografiya. Harkiv.
Tacij, V. Ya. (1999). Obekt prestupleniya. Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshaya chast. Harkov: Visha shkola.
Korneeva, A. V. (2009). Teoreticheskie osnovy kvalifikacii prestuplenij. Moskva.
Korzhanskij, M. J. (1997). Ob’yekt i predmet zlochinu. Kiyiv: NAVSU, 1997. 112
Trubnikov, V. M. (red.). (2015).Kriminalne pravo Ukrayini. Zagalna chastina. Harkiv: HNU im. V. N. Karazina.
Mitrofanov, A. A. (2005). Osnovni napryamki kriminalno-pravovoyi politiki v Ukrayini: formuvannya ta realizaciya (dis. … kand. yurid. nauk). Odesa.
Naumov, A. V. (2011). Rossijskoe ugolovnoe pravo: kurs lekcij: v 3 t. Moskva: Volters Kluver.
Kuznecova, N. F. (1999). Kurs ugolovnogo prava. Obshaya chast. Moskva: Zercalo.
Bandurka, I. O. (2015). Ob’yekt zlochinu yak kriminalno-pravova kategoriya. Pravo.ua, 2, 70–75.
Shevchuk, V. V., Ohman, O. V. (2006). Ob’yekt zlochinu za kriminalnim pravom Ukrayini. Universitetski naukovi zapiski, 2, 234–239.
Omelchuk, O. M. (2002). Kontrabanda za kriminalnim pravom Ukrayini. (avtoref. dis. ... kand. yurid. Nauk). Kiyivskij nacionalnij un-t im. Tarasa Shevchenka. Kiyiv.
Kirichenko, O. V. (2012). Gromadska bezpeka yak ob’yekt kriminalno-pravovoyi ohoroni. Pravo i suspilstvo, 185–190.
Miroshnichenko, N. A. (2017). Ob’yekt ta predmet kriminalno-karanoyi kontrabandi. Tradiciyi ta novaciyi yuridichnoyi nauki: minule, suchasnist, majbutnye : mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 19 trav. 2017 r.), 2, 211–213.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Нетяга, В. (2021). Проблема визначення об’єкту контрабанди у чинному законі про кримінальну відповідальність. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 92-101. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.08
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право