Сталість судової практики як основа розуміння доктрини правового прецеденту


Анотація

Досліджується історична основа становлення доктрини правого прецеденту та принципи, що забезпечують його функціонування як джерела права у сучасних правових системах, в тому числі, де він не офіційно не визнається. Судовий прецедент аналізується як основа доктрини правого прецеденту та один з його видів.

Посилання

1. Пархоменко Н. М. Єдність судової практики як складова правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 26–30.
2. Шевчук С.В. Прецедентне право Європейського Суду з прав людини та доктрина stare decisis. Право України. 2010. № 10. С. 147–157.
3. Міхайліна Т. Аспекти співвідношення правового прецеденту та судової практики у контексті правосвідомості. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 45. С. 88–96.
4. Cross R. Precedent in English Law. Clarendon Press. 1991. 256 p.
5. Walker R. J. The English legal system. London : Butterworth, 1970. 536 p.
6. Derham D. P. Precedent and the Decision of Particular Questions. The Law Quarterly Review. Vol. 79. January 1963. P. 49.
7. Шевчук С. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4–5. С. 122–130.

References
Parkhomenko, N. M. (2020) Unity of judicial practice as a component of legal regulation. Journal of Kyiv University of Law, 3 [in Ukrainian].
Shevchuk, S.V. (2010) Case law of the European Court of Human Rights and the doctrine of stare decisis. Law of Ukraine, 10 [in Ukrainian].
Mikhailina, T. (2017) Aspects of the relationship between legal precedent and case law in the context of legal awareness. Journal of Eastern European Law, 45 [in Ukrainian].
Cross, R. (1991) Precedent in English Law. Clarendon Press.
Walker, R. J. (1970) The English legal system. London: Butterworth.
Derham, D. P. (1963) Precedent and the Decision of Particular Questions. The Law Quarterly Review, 79. January.
Shevchuk, S. (2011) Consistency of the practice of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 4-5, 122-130 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Бондаренко, Є. (2021). Сталість судової практики як основа розуміння доктрини правового прецеденту. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 107-112. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.10
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень