Про діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість структурних елементів кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань України


Анотація

У статті здійснено аналіз злочинів, що вчиняються засудженими до позбавлення волі та персоналом колоній у сфері виконання покарань, та доведено об’єктивний взаємозв’язок, взаємодію і взаємообумовленість зазначених суспільно небезпечних явищ, а також необхідність їх відображення у кримінологічній характеристиці.

Посилання

1. Колб О. Г. Забезпечення особистої безпеки засуджених у виправних колоніях України. Правова доктрина України : у 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні : стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. С. 821–839.
2. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : дис… докт. юрид. наук : 12.00.08. Київ: НАВС, 2007. 513 с.
3. Некоторые показатели деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Украины в 1991 году : информ. бюллетень. Киев: ГУИН МВД Украины, 1992. 28 с.
4. Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції. Київ: Адміністрація ДКВС України, 2020. 32 с.
5. Тарасов Н. В. Преступления, совершаемые сотрудниками милиции : криминологический аспект : автореф. дис. кан. юрид. наук : 12.00.08. Москва: Академия МВД РФ, 2000. 19 с.
6. Лопоха В. В. Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України : дис… кан. юрид. наук : 12.00.08. Київ: Інститут адвокатури України, 2016. 224 с.
7. Годлевська-Коновалова . В. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань : автореф… дис. кан. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 20 с.
8. Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т. В. Ковальова. Харків : Фоліо, 2005. 767 с.
9. Правова статистика : підручник / за заг. ред. проф. О. М. Джужи. Київ : Атіка, 2004. 448 с.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / упоряд. О. Є. Єрошенко. Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. 864 с.
11. Скакун А. Ф. Теорія держави і права : підручник : пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с.
12. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. С. 254–258.
13. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України: станом на 01 липня 2020 року. URL: https://kvs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/zagalna-harakterustuka.pdf (дата звернення: 03.09.2020).
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати цю статтю:
Попельнюк, Т. (2020). Про діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість структурних елементів кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 137-144. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.14
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право