Застосування процедури медіації у кримінальному процесі Австрії, ФРН та Швейцарії


Анотація

У статті проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство та нормативно-правові акти, якими регламентується врегулювання кримінально-правових спорів за допомогою медіативних процедур у Федеративній Республіці Німеччина, Австрії та Швейцарії. Зроблено висновок, що в різних країнах такі примирювальні процеси відбуваються по різному, в більшості в позитивному аспекті. Хоча, наприклад, така успішна й економічно розвинута держава як Швейцарія визнає медіацію недоцільною та невиправданою в економічному плані. У ФРН та Австрії примирювальні процедури, навпаки, застосовуються ефективно ще з кінця минулого століття.

Посилання

1. Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ ; Нац. акад. внутр. справ, 2016. 295 с.
2. Галаган О. І., Савченко В. А. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : навч. посібник для студ. ВНЗ. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. 206 с.
3. Schroth Klaus. Die Rechte des Opfers im Strafprozess. C.F. Müller Verlag. Heidelberg, 2005. 338 s.
4. Strafgesetzbuch. 40 Aufl. Verlag C.H. Beck. München. Texte im dtv, 2005. 309 s.
5. Савченко В. А., Соловій Я. І., Фелик В. І., Юрчишин В. Д. Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посібник. Харків : Право, 2017. 372 с.
6. Jugendgerichtsgesetz (JGG) von 4 August 1953 (BGBl. 1 S. 751). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/__10.html (дата звернення: 11.09.2020).
7. Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія / [В.В. Луцик, В.А. Савченко, В.І. Самарін та ін.] ; за ред. В.В. Луцика, В.І. Самаріна. Харків : Право, 2018. 792 с.
8. Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21.07.2012. URL: https://dejure. org/BGBl/2012/BGBl._I_S._1577 (дата звернення: 11.09.2020).
9. Савченко В. А. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному судочинстві Федеративної Республіки Німеччина. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2006. С. 158.
10. Mediation im Strafrecht. URL : https://www.mediation.at/contents/3859/ mediation-im-strafrecht (дата звернення: 11.09.2020).
11. Recht Easy. Tatausgleich. URL : https://www.rechteasy.at/wiki/ tatausgleich (дата звернення: 11.09.2020)
12. Strafprozessordnung. StPO 1975. Herausgeg. von Helene Bachner-Foregger. Wien ; Manzsche Verlags- und Universitätsausbildung, 2008. 501 s.
13. Qerimi Islam. Mediation in Österreich. S. 8. URL : https://www.polizei-newsletter.de/documents/2013_ Qerimi_Mediation_in_Osterreich.pdf. (дата звернення: 11.09.2020)
14. Eine Alternative zum Strafverfahren. NZZ. 2019. URL : Neue Zürcher Zeitung.https://www.nzz.ch/ articleDK62A-1.9757?reduced=true (дата звернення: 11.09.2020).
15. Auch weiterhin keine Mediatoren bei Strafprozessen. Pilatus Today. URL : https://www.pilatustoday.ch/diverse-news/-auch-weiterhin-keine-mediatoren-bei-strafprozessen-136906178 (дата звернення: 18.09.2020).

References
Yasinovskiy, I. G. (2016). Implementatsiya protsedury mediatsii v ukrainskoye zakonodatelstvo: teoretiko-pravovoy analiz : dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.01. Kiyev, Nats. akad. vnutr. del [in Ukrainian].
Galagan, A. I., Savchenko, V. A. (2011). Zashchita prav i svobod subyektov ugolovnogo sudoproizvodstva v Ukraine i FRG. Ivano-Frankovsk: Gorod NV [in Ukrainian].
Schroth, Klaus (2005). Die Rechte des Opfers im Strafprozess. C.F. Müller Verlag. Heidelberg.
Savchenko, V. A., Soloviy, Y. I., Felyk, V. I., Yurchyshyn V. D. (2017) Osnovy kryminalnoho protsesu Federatyvnoyi Respubliky Nimechchyna. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].
Lutsyka, V. V., Samarina, V. I. (red.). (2018). Suchasnyy kryminalnyy protses krayin Yevropy. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Savchenko, V. A. (2006). Protsesualne stanovyshche poterpiloho u kryminalnomu sudochynstvi Federatyvnoyi Respubliky Nimechchyna. Pivdennoukrayinskyy pravnychyy chasopys, 3, 158 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати цю статтю:
Сіроткіна, М. (2020). Застосування процедури медіації у кримінальному процесі Австрії, ФРН та Швейцарії. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 106-114. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.11
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право