Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди: проблеми понятійно-категоріального апарату


Анотація

У статті проаналізовано актуальні проблеми застосування термінів «шкода», «збиток», «відшкодування», «усунення», «компенсація», «загладжування» в контексті заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються добровільного відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди. Визначено переваги та недоліки їх застосування у КК України. Сформульовано пропозиції щодо уніфікації зазначених термінів з метою вироблення єдиних підходів щодо узгодженого їх застосування в кримінальному, кримінально-процесуальному та цивільному законодавстві.

Посилання

1. Статистична звітність Генеральної прокуратури України за 2019 р. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402 (дата звернення 25.02.2020).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 25.02.2020).
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 25.02.2020).
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
5. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 210 с.
6. Митрофанов І. І., Гайкова Т. В. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять. Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Вип. 3/2012 (74). С. 196–200.
7. Gerasimenko A. Environmental Damage in the Criminal Trial of Russia. In «New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development». Atlantis Press. 2020. March. pp. 144–147. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200324.027.
8. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.
9. Вознюк А. А., Назимко Є. С. Проблемні питання законодавчої регламентації заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2013. № 1(62). С. 119–120.
10. Відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: навч. посіб. [Текст] / [А. А. Вознюк, Д. О. Алєксєєва-Процюк, С. С. Бичкова, Бурбела Ю. С. та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук. проф. С. С. Чернявського. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 136 с.
11. Вирок Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 02 берез. 2020 р. у справі № 194/2061/19. Провадження № 1-кп/194/19/20. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87932219 (дата звернення 05.03.2020).
12. Ухвала Маньківського районного суду Черкаської області від 26 груд. 2019 р. у справіа № 701/1424/19. Провадження № 1-кп/701/137/19. URL: http://wwwreyestr.court.gov.ua/Review/86638507 (дата звернення 25.02.2020).
13. Ухвала Гайсинського районного суду Вінницької області від 19 груд. 2019 р. у справі № 129/2547/19. Провадження № 1-кп/129/512/2019. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86439135 (дата звернення 25.02.2020).
14. Kiefer R. P., Worthington E. L., Wenzel M., Woodyatt L., & Berry J. W. Apology and Restitution in a Role-play Restorative Justice Experiment: Multiple Perspectives, Multiple Measures. Journal of Psychology and Theology. 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0091647120911114.
15. Pasaribu R. T. H. Fulfillment of Restitution Right of Human Trafficking Crime Victim through Restorative Justice Approach in Criminal Justice System in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2020. № 7(2). Р. 504–518. DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1521.
16. Майстер І. П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ: Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 2015. 20с.
17. Григор’єва М. Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дійовим каяттям: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2007. 204 с.

References
Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins`koyi movy (2009) / Uklad. i golov. red. Busel, V. T. Irpin`: VTF «Perun» [in Ukrainian].
Zhytnyj, O. O. (2003). Zvil`nennya vid kryminal`noyi vidpovidal`nosti u zvyazku z dijovym kayattyam: Extended abstract of candidate's thesis. Xarkiv [in Ukrainian].
Mytrofanov, I. I., Gajkova, T. V. (2012). «Shkoda» ta «zbytky»: spivvidnoshennya ponyat`. Visny`k KrNU im. Myxajla Ostrograds`kogo, 3/(74), 196–200 [in Ukrainian].
Gerasimenko, A. (2020). Environmental Damage in the Criminal Trial of Russia. In «New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development». Atlantis Press, 144–147. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200324.027.
Voznyuk, A. A. (2015). Special`ni vydy` zvil`nennya vid kryminal`noyi vidpovidal`nosti uchasnykiv organizovanyx zlochynnyx obyednan`. Kyiv: Nacz. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
Voznyuk, A. A., Nazymko, Ye. S. (2013). Problemni pytannya zakonodavchoyi reglamentaciyi zaoxochuval`nyx kryminal`no-pravovyx norm, shho stosuyut`sya vidshkoduvannya shkody, zavdanoyi derzhavi. Visnyk Luganskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnix sprav imeni E. O. Didorenka, 1(62), 119–120 [in Ukrainian].
Voznyuk, A. A., Alyeksyeyeva-Procyuk, D. O., Bychkova, S. S., Burbela, Yu. S. ta in. (2017). Vidshkoduvannya poterpilomu shkody, zavdanoyi kryminal`nym pravoporushennyam: navch. posib.; za zag. red. d-ra yury`d. nauk. prof. S. S. Chernyavs`kogo. Kyiv: Nacz. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
Kiefer, R. P., Worthington, E. L., Wenzel, M., Woodyatt, L., & Berry, J. W. (2020). Apology and Restitution in a Role-play Restorative Justice Experiment: Multiple Perspectives, Multiple Measures. Journal of Psychology and Theology. DOI: https://doi.org/10.1177/0091647120911114.
Pasaribu, R. T. H. (2020). Fulfillment of Restitution Right of Human Trafficking Crime Victim through Restorative Justice Approach in Criminal Justice System in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7 (2), 504–518. DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1521.
Majster, I. P. (2015). Kompensaciya moral`noyi shkody yak sposib zaxystu osobystyx nemajnovyx prav fizychnoyi osoby: Extended abstract of candidate's thesis, Kyiv: General`na prokuratura Ukrayiny`, Nacz. akad. prokuratury` Ukrayiny, 20 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати цю статтю:
Бурбела, Ю. (2020). Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди: проблеми понятійно-категоріального апарату. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 214-223. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.21
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право