Метаправо: проблеми розуміння та значення для юридичної науки і практики


Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем розуміння та значення метаправа для юридичної науки і практики. Визначено поняття метаправа як юридико-лінгвістичної категорії. З’ясовано сутність досліджуваного явища на основі аналізу наукових підходів до його розуміння, концепції співвідношення метаправа з юридичною технікою та семіотикою права. Розкрито зміст особливостей метаправа, які характеризують його сутність. Прослідковано фрагментарні аспекти значення метаправа та інтегровано їх забезпеченням ефективності механізму правового регулювання.

Посилання

1. Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І. Загальна теорія права: підручник. За заг. ред. М. І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.
2. Мінченко О.В. Роль семіотики в процесах утворення та реалізації права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 32–35.
3. Балинська О. М. Семіотика права: філософсько-правовий методологічний підхід і науковий напрям. Університетські наукові записки. 2014. № 2 (50). С. 35–42.
4. Голоскоков Л. Будущие сетевые технологии права. URL: http://irex.ru/press/pub/polemika/08/gol/index.html (дата звернення: 16.02.2020).
5. Аюпова З. К., Кусаинов Д. У. Современные тенденции глобализации и ее роль в интеграции права. Вестник КарГУ. Юриспруденция. 2015. URL: https://articlekz.com/article/11835 (дата звернення: 16.02.2020).
6. Сливка С. С. Канонічне право: природний та метакорпоративний порівняльні аспекти: Відкрита лекція. Київ-Львів : ЗУКЦ, 2012. Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». Вип. 26. 16 с.
7. Кучук А. М. Юридична термінологія у світлі правового поліцентризму (теоретико-правовий аспект). Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 38–40.
8. Самигуллин В. К. Метаправо как нетривиальное исследовательское направление. Проблемы востоковедения. 2013. № 4 (62). С. 74–78.
9. Haley A. G. Space Law and Government. New York : Appleton – Century – Crofts. 1963. 584 p.
10. Крейн І. Цивілізаційні розломи і зіткнення цивілізацій: метапідхід. Права людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id=1519500852 (дата звернення: 16.02.2020).
11. Волошенюк О. В. Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології. Форум права. 2016. № 3. С. 25–30.
12. Горобець Н. О. Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 1. Т. 1. С. 7–10.
13. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки: рекомендації Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року, № 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00 (дата звернення: 16.02.2020).
14. Кравченко В. Ю. Вплив процесу глобалізації на право. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2017. С. 46–48.
15. Ударцев С. Ф. О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. Караганда : Болашак–Баспа, 2004. 52 с.
16. Мелякова Ю. В. Метод деконструкции в наррации и интерпретации права. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2017. № 1 (32). С. 85–92.

References
Koziubra, M. I., Pohrebniak, S. P., Tseliev, O. V., Matvieieva Yu. I. (2015). Zahalna teoriia prava: pidruchnyk. Kyiv: Vaite [in Ukrainian].
Minchenko, O.V. (2018). Rol semiotyky v protsesakh utvorennia ta realizatsii prava. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 3, 32–35 [in Ukrainian].
Balynska, O. M. (2014). Semiotyka prava: filosofsko-pravovyi metodolohichnyi pidhid I naukovyi napriam. Universytetski naukovi zapysky, 2 (50), 35–42 [in Ukrainian].
Holoskokov, L. (2020). Budushchie setevye tekhnologii prava. URL: http://irex.ru/press/pub/polemika/08/gol/index.html (data zvernennia: 16.02.2020) [in Russian].
Aiupova, Z. K., Kusainov, D. U. (2015). Sovremennye tendentsii globalizatsii I yee rol v integratsii prava. Vestnik KarGU. Yurisprudentsiia. URL: https://articlekz.com/article/11835 (data zvernennia: 16.02.2020) [in Russian].
Slyvka, S. S. (2012). Kanonichne pravo: pryrodnyi ta metakorporatyvnyi porivnialni aspekty: vidkryta lektsiia. Kyiv-Lviv: ZUKTS. Seriia naukovo-metodychnykh vydan «Akademiia porivnialnoho pravoznavstva». Vyp. 26 [in Ukrainian].
Kuchuk, A. M. (2014). Yurydychna terminolohiia u svitli pravovoho politsentryzmu (teoretyko-pravovyi aspekt). Porivnialno-analitychne pravo, 5, 38–40 [in Ukrainian].
Samigullin, V. K. (2013). Metapravo kak netrivialnoe issledovatelskoe napravlenie. Problemy vostokovedeniia, 4 (62), 74–78 [in Ukrainian].
Haley, A.G. (1963). Space Law and Government. New York: Appleton – Century – Crofts. 1963. 584 p.
Krein, I. Tsyvilizatsiini rozlomy I zitknennia tsyvilizatsii: metapidkhid. Prava liudyny v Ukraini. Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy. 24.02.2018. URL: http://khpg.org/index.php?id=1519500852 (data zvernennia: 16.02.2020) [in Ukrainian].
Volosheniuk, O. V. (2016). Metapravo, abo deiaki problem suchasnoi yurydychnoi terminolohii. Forum prava, 3, 25–30 [in Ukrainian].
Horobets, N. O. (2016). Problemy vukorystannia yurydychnoi terminolohii v zakonodavstvi Ukrainy. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Yurydychni nauky», 1, 1, 7–10 [in Ukrainian].
Kravchenko, V.Yu. (2017). Vplyv protsesu hlobalizatsii na pravo. Pravova osvita ta pravova nauka v umovakh suchasnykh transformatsiinykh protsesiv. mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Zaporizhzhia, 11 lystopada 2017 r.). Zaporizhzhia: ZNU, 46–48 [in Ukrainian].
Udartsev, S. F. (2004). O nekotorykh tendentsiiakh globalnoy evoliutsii gosudarstva i prava. Karaganda: Bolashak-Baspa [in Russian].
Meliakova, Yu.V. (2017). Metod dekonstruktsii i interpretatsii prava. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho»,1 (32), 85–92 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Драч, Д. (2020). Метаправо: проблеми розуміння та значення для юридичної науки і практики. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 134-144. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.14
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень