Особливості проведення окремих судових експертиз під час розслідування злочинів минулих років


Анотація

Стаття присвячена дослідженню проведення судово-медичної і психофізіологічної експертизи в ході досудового розслідування злочинів минулих років. Особливу увагу автор приділяє питанням, пов’язаним з проведенням судово-медичної, судово-психіатричної та судово-психологічної експертизи, а також проведенню психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/2341-14 (дата звернення: 25.02.2020).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Верховна рада України. URL: http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/4651-17/pаge (дата звернення: 25.02.2020).
3. Про судову експертизу: Закон України від 01 січня 2019 р. № 2629-VІІІ / Верховна рада України. URL: https://zаkon.rаdа.gov.uа/lаws/show/4038-12 (дата звернення: 25.02.2020).
4. Меденцев А. А. Краткий курс лекций по судебной медицине. Волгоград: Изд-во Волги, 2004. 118 с.
5. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: підручник. Київ : Атіка, 2006. 440 с.
6. Горбачевський В. Я. Топчій В. В. Окремі особливості досудового розслідування кримінальних проваджень про умисні вбивства. Науково-практичний журнал РНБО. 2013. № 1. С. 186–200.
7. Яковенко М. О. Особливості призначення судових експертиз при розслідуванні нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2012. С. 76–83.
8. Гончаренко В. Г. Експертизи в судовій практиці. Київ : Атіка, 2005.
397 с.
9. Калишник М. Я. Судебная психиатрия: учеб. для юрид. ин-тов и фак. Москва : Юрид. лит., 1966. 383 с.
10. Лемик Г. Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії і практики): дис. ... канд. юрид. наук: 19.00.06. Київ, 2004. 238 с.
11. Шерстюк В. М. Організаційно-правові та морально-психологічні основи судово-експертної діяльності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2007. 199 с.
12. Біленчук П. Д. Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика: монографія. Київ : Атіка, 2013. 419 с.
13. Біленчук П. Д. Криміналістика: підручник. Київ : Право, 1997. 256 с.
14. Дідик В. Я. Огляд практики використання поліграфа «детектра брехні» Київ : Право, 1999. 103 с.
15. Мотлях А. І. Ефективність використання поліграфа в розслідуванні нерозкритих злочинів минулих років. Порівняльно-аналітичне право. Київ : Атіка, 2015. С. 206–209.
16. Ярош О. В. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх, обвинувачуваних за агресивні злочини: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06. Харків, 2008. 20 с.

References
Medentsev, А. A. (2004). Short course of lectures on forensic medicine. Volgograd: Volga Publishing House [in Russian].
Kuznetsov, V. V. (2006). Criminal Law of Ukraine: a textbook. Kyiv: Attica [in Ukrainian].
Gorbachevsky, V. Y., Topchiy V. V. (2013). Some peculiarities of pre-trial investigation of criminal proceedings about premeditated murder. NSDC Scientific and Practical Journal. Kiev [in Ukrainian].
Yakovenko, M.O. (2012). Features of the appointment of forensic expertise in the investigation of undisclosed robberies and robberies of past years. Bulletin of Lugansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko.
Lugansk, 76–83 [in Ukrainian].
Goncharenko, V.G. (2012). Expertise in court practice. Kyiv: Attica [in Ukrainian].
Kalishnik, M.Y. (1966). Forensic Psychiatry: Study. for jurid. inst and fac. Moscow: Law. Lit. [in Russian].
Bilenchuk, P.D. (2013). Audiovisual psychophysiological diagnostics of a person: history, theory, practice. Kyiv: Attica [in Ukrainian].
Bilenchuk, P. D. (1997). Forensics: a textbook. Kyiv: Law [in Ukrainian].
Didyk, V. Y. (1999). Review of the practice of using the polygraph "lie detector". Kiev: Law [in Ukrainian].
Motlyakh, A. I. (2015). The effectiveness of the use of the polygraph in the investigation of unsolved crimes of the past years. Comparative analytical law. Kyiv: Attica, 206–209 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Симоненко, Н. (2020). Особливості проведення окремих судових експертиз під час розслідування злочинів минулих років. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 107-115. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.11
Розділ
Актуальна тема номера