Нейтралізація криміногенності місць позбавлення волі як напрям запобігання професійній злочинності


Анотація

У статті досліджується проблема нейтралізації криміногенності місць позбавлення волі та її вплив на професійну злочинність. Звертається увага на необхідність обов’язкового впровадження заходів індивідуального запобігання професійній злочинності. Визначено, що заходи нейтралізації криміногенності місць позбавлення волі діляться на організаційні та виховні. Запобігання професійній злочинності пов’язане з реалізацією комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня життя, повернення особи у суспільство, виховання, надання необхідної допомоги після відбуття покарання. Крім того, в рамках розглянутих заходів необхідна розробка спеціальних заходів з протидії тюремній субкультурі. За результатами проведеного дослідження внесено низку пропозицій щодо удосконалення системи запобігання професійній злочинності.

Посилання

1. Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. Москва, 1923. 342 с.
2. Рудник В. И. Отрицательные последствия применения уголовного наказания в виде лишения свободы и основные меры их нейтрализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1990. 25 с.
3. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений: структура, связи, прогнозирование. Харьков : Изд-во Харьковского юридического института, 1980. 132 с.
4. Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. Москва : Юрид. лит., 1991. 224 с.
5. Система перевоспитания заключенных в тюрьме города Монтгомери в США. Передовой опыт уголовно-исполнительной системы. Москва : МВД России, 1997. Вып. 12. С. 86–92.
6. Лебедев В. В. Формирование профессиональной компетентности сотрудников ИТУ: состояние, проблемы. Личность преступника и исполнение уголовных наказаний: сб. науч. трудов. Москва : ВНИИ МВД СССР, 1991. С. 70–71.
7. Поздняков В. М. Психология в пенитенциарной практике зарубежных стран в XX столетии (историко-сравнительный анализ). Москва : Изд-во Акад. управления МВД России, 2000. 149 c.
8. Морозов Н. А. Преступность и борьба с ней в современной Японии: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. 193 с.
9. Кошко А. Ф. Очерки уголовного мира царской России. Москва : Директ-Медиа, 2014. Т. 1. 83 с.

References
Poznyshev, S. V. (1923). Osnovy penitenciarnoj nauki. Moskva [in Russian].
Rudnik, V. I. (1990). Otricatelnye posledstviya primeneniya ugolovnogo nakazaniya v vide lisheniya svobody i osnovnye mery ih nejtralizacii (Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk). Kiev [in Russian].
Zelinskij, A. F. (1980). Recidiv prestuplenij: struktura, svyazi, prognozirovanie. Harkov: Izd-vo Harkovskogo yuridicheskogo instituta [in Russian].
Hohryakov, G. F. (1991). Paradoksy tyurmy. Moskva: Yurid. lit. [in Russian].
Sistema perevospitaniya zaklyuchennyh v tyurme goroda Montgomeri v SShA. (1997). Peredovoj opyt ugolovno-ispolnitelnoj sistemy. Moskva: MVD Rossii, 12, 86–92 [in Russian].
Lebedev, V. V. (1991). Formirovanie professionalnoj kompetentnosti sotrudnikov ITU: sostoyanie, problemy. Lichnost prestupnika i ispolnenie ugolovnyh nakazanij: sb. nauch. trudov. Moskva: VNII MVD SSSR, 70–71 [in Russian].
Pozdnyakov, V. M. (2000). Psihologiya v penitenciarnoj praktike zarubezhnyh stran v XX stoletii (istoriko-sravnitelnyj analiz). Moskva: Izd-vo Akad. upravleniya MVD Rossii [in Russian].
Morozov, N. A. (2000). Prestupnost i borba s nej v sovremennoj Yaponii (Dis. … kand. yurid. nauk). Vladivostok [in Russian].
Koshko, A. F. (2014). Ocherki ugolovnogo mira carskoj Rossii. Moskva [in Russian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Макаренко, Н. (2020). Нейтралізація криміногенності місць позбавлення волі як напрям запобігання професійній злочинності. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 90-99. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.09
Розділ
Актуальна тема номера