Пошук відповідей на амбітні програми реформування кримінально-виконавчої системи України: від законодавства до кадрового забезпечення


Анотація

У статті надається в узагальненому виді перелік проблем, які постають перед кримінально-виконавчою системою України в період нового витка її реформування. Піддаються аналізу ідеї, узагальнені думки керівництва Міністерства юстиції України, науковців та практичних працівників, котрі свідчать про оновлення курсу або, навпаки, гальмування окремих процесів. Окреслено основні питання кримінально-правової та кримінально-виконавчої політики. Визначено шляхи першочергових дій: від законодавчого оформлення діяльності кримінально-виконавчої системи, функціонування процесу виконання та відбування покарань до кадрового забезпечення.

Посилання

1. Бараш Є. Ю. Концептуальні засади реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації. Право України. 2019. № 7. С. 14–39.
2. Денисова Т. А. Криза призначення, виконання, відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та шляхи її подолання. Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень /за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. А. Музики. Київ: КЮІ КНУВС, 2005. С. 324–332.
3. Денисова Т. А. Зменшення репресій – зменшення рецидиву злочинів. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии. Одесса : Фенікс, 2007. С. 68–76.
4. Денисова Т. А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: монографія. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2007. 340 с.
5. Кримінально-виконавче право: навч. посіб. 2-ге вид., зм. і доп. / Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Мінаєв М. М., Хашев В. Г. ; за ред. Т. А. Денисової. Київ : Істина, 2010. 480 с.
6. Денисова Т. А. Напрямки реформування пенітенціарної системи України: навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2011. 27 с.
7. Денисова Т. А. Ресурсні можливості кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України. Право та державне управління. 2016. № 2. С. 84–88.
8. Денисова Т. А. Визначення ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі. Право України. 2019. № 7. С. 108–125.
9. Денисова Т. А. Чи потрібна модернізація кримінально-виконавчого законодавства? Вісник пенітенціарної асоціації України. 2019. № 2 (8). С. 73–83. https: doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.07.
10. Малюська Д. Якщо у державних суддів буде ефективний конкурент – приватні суди, вони автоматом почнуть працювати краще. Цензор. Нет. 12.09.2019 р. URL: https://censor.net.ua/resonance/3147992/mnstr_yustits_denis_malyuska_yakscho_u_derjavnih_suddv_bude_efektivniyi_konkurent_privatn_sudi_voni (дата звернення: 14.09.2019.
11. Грищук В. К. Окремі аспекти концепції позитивної (перспективної) кримінально-правової відповідальності людини: Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 р.) / ред. кол.: О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. Кривий Ріг : Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. 287 с.
12. Денисова Т. А. Правосвідомість суспільства та питання призначення і відбування покарання. Вісник прокуратури. 2006. № 8. С. 94–101.
13. Денисова Т. А. «Маленькі» проблеми масштабної реформи кримінально-виконавчої системи. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2018. № 4. С. 143–152.
14. Мак-Манус Дж. Роль персоналу у забезпеченні прав людини у в’язниці. Аспект: інформаційний бюлетень. 2003. № 2(10). С. 5–9.

References
Barash, Ye.Yu. (2019). Konceptualni zasadi reformuvannya Derzhavnoyi kriminalno-vikonavchoyi sluzhbi Ukrayini ta probaciyi. Pravo Ukrayini, 7, 14–39 [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2005). Kriza priznachennya, vikonannya, vidbuvannya pokarannya u vidi pozbavlennya voli na pevnij strok ta shlyahi yiyi podolannya. Problemi penitenciarnoyi teoriyi i praktiki: Shorichnij byuleten /Za zag. red. d-ra yurid. nauk, prof. A. A. Muziki. Kiyiv: KYuI KNUVS [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2007). Zmenshennya represij – zmenshennya recidivu zlochiniv. Aktualnye problemy kriminologii i kriminalnoj psihologii. Odessa: Feniks [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2007). Pokarannya: kriminalno-pravovij, kriminologichnij ta kriminalno-vikonavchij analiz. Zaporizhzhya: Vid-vo KPU [in Ukrainian].
Kriminalno-vikonavche pravo (2010). Za red. T. A. Denisovoyi. Kiyiv [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2011). Napryamki reformuvannya penitenciarnoyi sistemi Ukrayini. Zaporizhzhya: KPU [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2016). Resursni mozhlivosti kriminalnogo ta kriminalno-vikonavchogo zakonodavstva Ukrayini. Pravo ta derzhavne upravlinnya, 2, 84–88 [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2019). Viznachennya efektivnosti vipravnogo vplivu na osib, zasudzhenih do pozbavlennya voli. Pravo Ukrayini, 7, 108–125 [in Ukrainian].
Denisova, Т. (2019). Is it necessary to modernize the criminal-executive legislation? Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 2, 73–83. https: doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.07 [in Ukrainian].
Malyuska, D. Yaksho u derzhavnih suddiv bude efektivnij konkurent – privatni sudi, voni avtomatom pochnut pracyuvati krashe. Cenzor. Net. 12.09.19 r. URL: https://censor.net.ua/resonance/3147992/mnstr_yustits_denis_malyuska_yakscho_u_derjavnih_suddv_bude_efektivniyi_konkurent_privatn_sudi_voni (data zvernennya: 14.09.2019) [in Ukrainian].
Grishuk, V. K. (2017). Okremi aspekti koncepciyi pozitivnoyi (perspektivnoyi) kriminalno-pravovoyi vidpovidalnosti lyudini. Aktualni problemi kriminalnogo prava ta procesu: Materiali III Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Krivij Rig, 16 chervnya 2017 roku). Red. kol.: O. O. Volobuyeva, O. V. Oderij, T. O. Loskutov, A. S. Politova. Krivij Rig: Poligrafichna kompaniya «Gelios-Print» [in Ukrainian].
Denisova, T. A. (2006). Pravosvidomist suspilstva ta pitannya priznachennya i vidbuvannya pokarannya. Visnik prokuraturi, 8, 94–101 [in Ukrainian].
Denisova, Т. (2018). «Small» problems of large-scale reform of the penitentiary system. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 2, 96–104 [in Ukrainian].
Mak-Manus, Dzh. (2003). Rol personalu u zabezpechenni prav lyudini u v’yaznici. Aspekt: informacijnij byuleten, 2(10), 5–9 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Денисова, Т. (2020). Пошук відповідей на амбітні програми реформування кримінально-виконавчої системи України: від законодавства до кадрового забезпечення. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 8-19. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.01
Розділ
Актуальна тема номера