Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу


Анотація

У статті на підставі аналізу судової практики, статистичних даних, результатів досліджень учених розкрито особливості кримінальних правопорушників цієї категорії за ознаками громадянства, національності, віку, статі, освітнього рівня, судимості, співучасті, фізичного стану, працевлаштування та місця проживання. Розроблено кримінологічний портрет особи, яка вчиняє погрози або насильство щодо працівників правоохоронних органів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків: чоловік у віці 25–50 років, громадянин України, місцевий мешканець міста, з загальною середньою або професійно-технічною освітою, котрий офіційно не працевлаштований, зловживає алкогольними напоями та раніше вчинив адміністративне чи кримінальне правопорушення (у певних випадках раніше судимий).

Посилання

1. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України): науково-практичний коментар / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, С. С. Чернявський. Київ: Норма права, 2021. 130 с.
2. Вознюк А. А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. 38 c.
3. Вознюк А., Дудоров О. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою: аналіз законодавчих новел. Новітні кримінально-правові дослідження – 2021: Альманах наукових праць / за ред. проф. Є. Л. Стрельцова, проф. О. В. Козаченка, PhD О. М. Мусиченко. Миколаїв: МІП НУ ОЮА, 2021. С. 21–31.
4. Вознюк А. А. Реальні причини топ-корупції в Україні та нереальні способи протидії їй. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 44–47.
5. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с. 6–9.
6. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загально-теоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.
7. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій; вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с.
8. Кримінологія: підручник [Текст] / О. М. Джужа, В. В. Василевич. В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ : ФОП Маслаков, 2020. 612 с.
9. Кримінологія: підручник / за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.
10. Кримінологія: підручник / за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. Харків: Право, 2018. 416 с.
11. Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 11.01.2021 р. у справі № 359/10126/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94131310
12. Вирок Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2021 р. у справі № 759/22422/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94531933
13. Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 16.02.2021 р. у справі № 753/22295/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94986947
14. Кримінологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.
15. Моховой М. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на представителей власти: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2004. 230 с.
16. Андрушко А. В. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. Випуск 40. С. 121–128.
17. Вирок Автозаводського районного суду м. Кременчука у справі № 524/942/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95264991
18. Вирок Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 22.01.2021 р. у справі № 212/9342/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94285979
19. Ексзаступник Кличка постане перед судом за бійку з поліцейським. 10 червня 2020 р. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255141/

References

Vozniuk, A. A., Dudorov, O. O., Cherniavskyi, S. S. (2021). Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny, vchyneni zlochynnoiu spilnotoiu (statti 255, 255-1, 255-2, 255-3, 256 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy): naukovo-praktychnyi komentar. Kyiv: Norma prava [in Ukrainian].
Vozniuk, A. A. (2018). Teoretychni ta praktychni problemy kryminalnoi vidpovidalnosti za stvorennia zlochynnykh obiednan ta uchast u nykh yak posiahannia na hromadsku bezpeku: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv [in Ukrainian].
Vozniuk, A., Dudorov, O. (2021). Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny, vchyneni zlochynnoiu spilnotoiu: analiz zakonodavchykh novel. Novitni kryminalno-pravovi doslidzhennia – 2021: Almanakh naukovykh prats. Mykolaiv: MIP NU OIuA [in Ukrainian].
Vozniuk, A. A. (2019). Realni prychyny top-koruptsii v Ukraini ta nerealni sposoby protydii yii. Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 1, 44–47 [in Ukrainian].
Mykhailenko, D. H. (2017). Protydiia koruptsiinym zlochynam zasobamy kryminalnoho prava: kontseptualni osnovy: monohrafiia. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].
Dudorov, O.O., Kolomoyecz`, T.O., Kushnir, S.M., Makarenkov, O.L. (2019). Zagal`noteoretychni, administratyvno- ta kry`minal`no-pravovi osnovy konceptualizaciyi antykorupcijnoyi reformy v Ukrayini: kolekty`vna monografiya. Zaporizhya [in Ukrainian].
Vozniuk, A. A. (2016). Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: konspekt lektsii. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].
Holina, V. V., Holovkin, V. M. (red.). (2014). Kryminolohiia: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Nikitin, Yu. V., Denysov, S. F., Streltsov, Ye. L. (red.). (2018). Kryminolohiia: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Dzhuzha, O. M. (red.). (2002). Kryminolohiia: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navch. zakladiv. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Mokhovoi, M. B. (2004). Krymynolohycheskaia kharakterystyka y preduprezhdenye prestuplenyi, posiahaiushchykh na predstavytelei vlasty: dyss. … kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Krasnodar [in Russian].
Andrushko, A. V. (2019). Kryminolohichna kharakterystyka osib, yaki vchynyly nezakonne pozbavlennia voli abo vykradennia liudyny. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, 40, 121–128 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Беленок, В. (2021). Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 42-51. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.05
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право