Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо використання та розпорядження землями в межах об’єднаних територіальних громад


Анотація

У статті проведено критичний аналіз законодавчих та підзаконних актів, якими визначено механізм передачі земель у власність об’єднаних територіальних громад та розширення кола повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Акцентується увага на сучасних проблемах правового регулювання комплексного планування використання земель на територіях новостворених об’єднаних територіальних громад, які зумовлені колізіями між нормами Земельного кодексу України та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Посилання

1. Кулинич А. П. Землі міських територіальних громад: проблеми формування правового режиму: монографія. Київ : ТАЛКОМ, 2019. 268 с.
2. Земельний кодекс України. від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. №3-4. ст. 27.
3. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 01.04.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (дата звернення: 13.03.2021).
4. Пальчук В. Розширення повноважень ОТГ у сфері земельних відносин. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 5. С. 44–54.
5. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. №34. ст.343.
6. Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 60-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2018-%D1%80 (дата звернення: 11.03.2021).
7. Уряд передав понад 500 тис. га сільськогосподарських земель у комунальну власність 165 ОТГ. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-peredav-ponad-500-tis-ga-silskogospodarskih-zemel-u-komunalnu-vlasnist-174-otg (дата звернення: 19.03.2021).
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в України: Закон України 10.07.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498,19 (дата звернення: 11.03.2021).
9. Заплітна І. А. Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв). Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 5(20). С. 128–132.
10. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин : Закон України 10.07.2018 № 2498 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970 (дата звернення: 11.03.2021).
11. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель: Закон України від 17.06.2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. №46. ст.394.
12. Черепаха Є. О. Проблеми правового регулювання планування територій об’єднаних територіальних громад. Ринок землі: практика застосування законодавства: збірник матеріалів науково-практичної онлайн конференції студентів та аспіратнів (2 квітня 2021 року) / за ред. Ігнатенко І. В., Саннікова Д. В., Шульги М. В. 2021. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 431 с.

References
Kulinich, A. P. (2019). Zemli miskih teritorialnih gromad: problemi formuvannya pravovogo rezhimu. Kiyiv: TALKOM.
Palchuk, V. (2018). Rozshirennya povnovazhen OTG u sferi zemelnih vidnosin. Ukrayina: podiyi, fakti, komentari, 5, 44–54.
Zaplitna, I. A. (2017). Shodo problemi viznachennya pravovoyi prirodi nevitrebuvanih zemelnih chastok (payiv). Prikarpatskij yuridichnij visnik. 5(20), 128–132.
Cherepaha, Ye. O. (2021). Problemi pravovogo regulyuvannya planuvannya teritorij ob’yednanih teritorialnih gromad. Rinok zemli: praktika zastosuvannya zakonodavstva: zbirnik materialiv naukovo-praktichnoyi onlajn konferenciyi studentiv ta aspiratniv (2 kvitnya 2021 roku) / za red. Ignatenko I. V., Sannikova D. V., Shulgi M. V. Nacionalnij yuridichnij universitet imeni Yaroslava Mudrogo.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Марченко, С., & Черепаха, Є. (2021). Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо використання та розпорядження землями в межах об’єднаних територіальних громад. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 113-121. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.10
Розділ
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право