Конституційно-правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання


Анотація

Проведений аналіз стану системи господарського законотворення показує, що дії законодавців практично завжди відставали від потреб економіки, а господарські процеси в Україні врегульовувалися недостатньо дієвим і несвоєчасним точковим втручанням. Аналогічна ситуація зберігається і нині з тими лише відмінностями, що зумовлені виконанням вимог світової та європейської спільноти як умови, за яких відбувається доступ українських товарів на міжнародні ринки, та надаються закордонні кредити.

Обґрунтовуючи теоретичну складову процесу забезпечення конституційних гарантів при захисті прав суб’єктів господарювання, автор дійшов висновку про те, що науковцям і практика вкрай необхідно визначитися щодо однакового і професійного розуміння поняття «справедливість», адже лише шляхом застосування цього поняття в його класичному розумінні з урахуванням логічної категорії обсягу можна забезпечити правильне, об'єктивне, неупереджене ставлення людських і господарських відносин, які відповідають морально-етичним і правовим нормам.

Посилання

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93.
2. Білозьоров Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми. Адвокат. 2009. № 8. С. 26–30.
3. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 11.02.2021).
4. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні : за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ : Видавництво «Юридична думка», 2008. 252 с.
5. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» (схвалено Указом Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006). Аvailable at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 11.02.2021).
6. Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и внутригосударственное правовое регулирование. Москва, 2005. С. 89.
7. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980) URL : http://sum.in.ua/s/okhoronjaty (дата звернення: 21.02.2021).
8. Прокопенко О. Б. Проблеми становлення справедливої судової влади. URL : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ (дата звернення: 19.02.2021).
9. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 11.02.2021).
10. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав : монография. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1992. 204 с.
11. Хозяйственное право: учебник. В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. Под ред. Мамутова В. К. Київ : Юринком-Интер, 2002. С. 217.
12. Варфоломеєв В. В. О некоторых процессуальных моментах искового производства по гражданским делам. Юрист. 2005. № 9. С. 51–54.
13. Колесов П. П. Процессуальные средства защиты права : монография. Великий Новгород : Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. 220 c.
14. Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб. : СПГУ, 2000. 384 с.
15. Губанов В. А. Встречный иск в арбитражной практике. Процедурные вопросы. Арбитражный и гражданский процесс, 2000. № 1. С. 41– 45.
16. Григорчук М.В. Поняття захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. Актуальнi проблеми вiтчизняної юриспруденцiї. 2016. № 4. С. 22–25.
17. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 11.02.2021).
18. Господарський процесуальний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n2065 (дата звернення: 11.02.2021).
19. Шарль Луї де Монтеск'є «Про дух законів» (De l'esprit des lois). URL : http://librebook.me/o_duhe_zakonov (дата звернення: 11.02.2021).

References
Bilozorov, Ye. V. (2009). Pravovi garantiyi zahistu prav i svobod lyudini v Ukrayini: realiyi ta problemi. Advokat, 8, 26-30.
Shemshuchenko, Yu. (Red.). (2008). Konstitucijni prava, svobodi i obov’yazki lyudini i gromadyanina v Ukrayini. Kiyiv: Vidavnictvo «Yuridichna dumka».
Rabcevich, O. I. (2005). Pravo na spravedlivoe sudebnoe razbiratelstvo: mezhdunarodnoe i vnutrigosudarstvennoe pravovoe regulirovanie. Moskva.
Prokopenko, O. B. Problemi stanovlennya spravedlivoyi sudovoyi vladi. URL : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ (data zvernennya: 19.02.2021).
Gribanov, V. P. (1992). Predely osushestvleniya i zashity grazhdanskih prav. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta.
Mamutov, V. K. (red.). (2002). Hozyajstvennoe pravo. Kiyiv: Yurinkom-Inter.
Varfolomeyev, V. V. (2005). O nekotoryh processualnyh momentah iskovogo proizvodstva po grazhdanskim delam. Yurist, 9, 51–54.
Kolesov, P. P. (2004). Processualnye sredstva zashity prava. Velikij Novgorod: Izd-vo NovGU im. Yaroslava Mudrogo.
Vershinin, A. P. (2000). Vybor sposoba zashity grazhdanskih prav. SPb.: SPGU.
Gubanov, V. A. (2000). Vstrechnyj isk v arbitrazhnoj praktike. Procedurnye voprosy. Arbitrazhnyj i grazhdanskij process, 1, 41– 45.
Grigorchuk, M. V. (2016). Ponyattya zahistu prav i ohoronyuvanih zakonom interesiv sub’yektiv gospodaryuvannya. Aktualni problemi vitchiznyanoyi yurisprudenciyi, 4, 22–25.
Sharl Luyi de Montesk'ye Pro duh zakoniv (De l'esprit des lois). URL : http://librebook.me/o_duhe_zakonov (data zvernennya: 11.02.2021).
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Григорчук, М. (2021). Конституційно-правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 102-112. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.09
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень