Співвідношення катування та домашнього насильства


Анотація

У статті досліджено поняття катування на міжнародному та національному рівні. Визначено спільні риси, які характерні для катування та домашнього насильства. Зазначені складнощі при кваліфікації катування та домашнього насильства.

Посилання

1. Загальна декларація прав людини : Міжнародний договір України від 10 грудня 1948 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 26.03.2021).
2. Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний договір України від 04 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 26.03.2021).
3. American Convention on Human Rights on 22 November 1969. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201144/volume-1144-i-17955-english.pdf (дата звернення: 26.03.2021).
4. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: Міжнародний договір України від 26 січня 1987 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text (дата звернення: 26.03.2021).
5. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.03.2021).
6. Кримінальний Кодекс України : Закон України від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 26.03.2021).
7. Науково-практичний коментар Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання / За ред. М. І. Хавронюка, В. О. Гацелюка. Київ : ВАІТЕ, 2014. 320 с.
8. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. №2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 26.03.2021).
9. Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06 липня 2020 р. (Справа № 359/3382/20, Провадження № 1-кп/359/501/2020). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90267326 (дата звернення: 26.03.2021).
References
Havronyuk, M. I., Gacelyuk, V. O. (red.). (2014). Naukovo-praktichnij komentar Zakonodavstvo Ukrayini proti katuvan ta inshih zhorstokih, nelyudskih abo takih, sho prinizhuyut gidnist, vidiv povodzhennya i pokarannya. Kiyiv: VAITE.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Буряк, К. (2021). Співвідношення катування та домашнього насильства. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 67-74. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.05
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право