Організаційно-правові основи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті з законом: досвід Польщі


Анотація

Проаналізовано законодавство Польської Республіки з організації ресоціалізаційної діяльності щодо ювенальних делінквентів. Виявлено історичні традиції та модель польської системи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті з законом. Проаналізовано правовий інститут деморалізації неповнолітніх, систему ресоціалізаційних заходів щодо неповнолітніх у стані деморалізації/ у конфлікті з законом та систему органів та інституцій, які їх здійснюють. Зроблено висновок про можливість акультурації польського досвіду створення та функціонування системи виховних та виправних закладів для неповнолітніх у конфлікті з законом.

Посилання

Список використаних джерел
1. Національна Стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1027-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80#Text (звернення 03.01.2021).
2. Dobijański M. Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja w warunkach instytucjonalnych. Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 2016. Nr 16 (9). S. 41-60.
3. Васильев Н. Студзенецкая земледельческая колония. Журнал Юридического общества при Императорском С.-Петербургском университете. 1898. Кн. 9. [Заметки и известия]. С. 81–104.
4. Мальована Я.П. Засоби правового та виховного впливу на неповнолітніх правопорушників на західноукраїнських землях (кінець XVIII – початок XX століття). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 18(1). С. 21-25.
5. Липитчук О. Правове становище неповнолітніх у польському судочинстві у міжвоєнній Польщі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2006. Вип. 43. С. 56-66.
6. Литвинов О. М., Назимко Є. С., Пономарьова Т. І. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження). Київ : Дакор, 2015. 128 с.
7. Kalendarz informator sądowy na 1939 rok. Warsawa: Wydawnictwo «Biblioteka Prawnicza», 1939. 562 s.
8. O postępowaniu w sprawach nieletnich: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350228 (дата звернення 03.01.2021).
9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010981071 (дата звернення 03.01.2021).
10. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dziennik Ustaw. 2011. № 296. Poz. 1755. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112961755 (дата звернення 03.01.2021).
11. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dziennik Ustaw. 2015. Poz. 1872. URL: https://www.sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rodzaje-i-szczegolowe-zasady-dzialania-placowek-publicznych-warunki-18238534 (дата звернення 03.01.2021).
12. Projekt TRAMPOLINA realizowany w MOW Księży Orionistów. URL: http://barskaorione.pl/projekt-trampolina/(дата звернення 02.02.2021).
13. System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Ośrodek Rozwoju Edukacji. URL: https://www.ore.edu.pl/2017/10/system-kierowania-mlodziezowe-osrodki-wychowawcze/ (дата звернення 02.02.2021).
14. Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawcz: Informacja o wynikach kontroli [Najwyższej Izby Kontroli LSZ.410.004.00.2017 Nr ewid. 153/2017/P/17/099/LSZ]. URL: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/099/LWA/ (дата звернення 02.02.2021).
15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Dziennik Ustaw. 2001. № 124. Poz. 1359. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011241359 (дата звернення 02.02.2021).
16. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. URL: https://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2004.006.0000020,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-utworzenia-schronisk-dla-nieletnich-i-zakladow-poprawczych-oraz-okreslenia-ich-rodzajow-i-limitow-miejsc.html (дата звернення 02.02.2021).
17. Sprawozdanie Stenograficzne X kadencja Warszawa 2020 14. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r. 484 s.
18. Bartkowicz Z., Chudnicki A. Konflikty z prawem byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Resocjalizacja Polska. 2015. № 10. S. 137–148.
19. Case of Grabowski v. Poland (Application no. 57722/12). Judgment. 30/09/2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22001-155716%22]} (дата звернення 02.02.2021)
20. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2020 r. URL: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/4A213AF8B47077B0C12585D90035BBF0/%24File/579.pdf (дата звернення 02.02.2021)
21. Kusztal J. Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji. Resocjalizacja Polska. 2011. № 2. С. 185-196.

References
Pashchuk, T. V. (2014) Praktyka vykonannya ta vidbuvannya pokaranʹ nepovnolitnimy v period perebuvannya ukrayinsʹkykh zemelʹ u skladi II Rechi Pospolytoyi (1919-1939 rr.). Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalʹnoho unyversyteta ymeny V.I. Vernadskoho. Seryya: Yurydycheskye nauky, 27, 3(66), 165-170.
Razumovskaya, M. L. (2001). Yuvenalʹnaya yustytsyya v Polʹshe. Voprosy yuvenalʹnoy yustytsyy, 2.
Bartkowicz, Z., Chudnicki, (2015). A. Konflikty z prawem byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Resocjalizacja Polska, 10, 137–148.
Kusztal, J. (2011). Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji. Resocjalizacja Polska, 2, 185-196.
Sliwa, S. (2013). Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych osrodkach wychowawczych / pod redakcją prof. dra hab. M. Duczmala. Opole: Wydawnictwo Instytut Sląski (Seria: Monografie i opracowania).
Stańdo-Kawecka, B. (2017). Poland. International Handbook of Juvenile Justice / Decker, Scott H., Marteache, Nerea (Eds.). Springer, 2017. P. 345-370.
Stańdo-Kawecka, B. (2010). O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie. Probacja, 1, 108–124.
Staniaszek, M., Kubiak, D. (2014). Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagiczna/ red. J.E. Kowalska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117-139.
Zajęcka, B., Kamiński, A. (2009). Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość, [w:], Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne/ A. Jaworska (red.). Kraków: Impuls.
Zinkiewicz, B. (2019). Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 1 (24), 151-168. DOI: 10.34697/2451-0807-sp-2019-1-010
Kamiński, A. (2015). Przestrzeganie praw nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji/ D. Kowalczyk, A. Szecówka, P. Kwiatkowski (red.) Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut − Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 191−204.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати цю статтю:
Крестовська, Н. (2021). Організаційно-правові основи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті з законом: досвід Польщі. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 5-20. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.01
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право