Поняття та ознаки громадського контролю за діяльністю судово-експертних установ України


Анотація

У статті наголошено, що здійснення громадського контролю за органами державної влади є важливим чинником побудови громадянського суспільства. Він є одним із дієвих засобів забезпечення відкритості для суспільства діяльності державних інституцій. Незважаючи на те, що у нормативно-правових актах безпосередньо вказується на громадський контроль, однак при цьому нині відсутнє чітке законодавче визначення поняття, а також форм здійснення громадського контролю.

Посилання

1. Динник І. Сучасні тенденції змін взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні. Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07–08 вересня 2018 р., м. Київ) / За заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. Л. Федоренка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. С. 149–151.
2. Про громадський контроль. Проекту Закону, внесений народними депутатами України Королевською Н. Ю. та Солод Ю. В. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=55101&pf35401=341928 (дата звернення: 22.10.2020).
3. Соціологія: короткий енциклопедичний словник /за заг. ред. В. І. Воловича. Київ, 1998. 496 с.
4. Клочко А. М., Собина В. О. Громадський контроль за діяльністю поліції в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2017. Вип. 1. С. 194–201.
5. Медведенко С. В. Поняття та форми громадського контролю за діяльністю національної поліції України. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 2(27), 2019. С. 32-36.
6. Ігнатенко О. С. Теоретичні основи та розвиток громадського контролю в системі публічного управління. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. № 4 (68). С. 30–34.
7. Сквірський І. О. Поняття та основні ознаки громадського контролю в сучасній адміністративно-правовій доктрині України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Вип. 37. Т. 3. 2016. С. 23–24.
8. Грохольський В. П. Особливості громадського контролю за діяльністю науково-дослідних установ судових експертиз. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Т. 1. С. 161–164.
9. Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади. Автореф дис. докт. юрид наук. Дніпропетровськ. 2010. 36 с.
10. Сквірський І. Організаційні форми громадського контролю: сутність та зміст. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2013. Вип. 22. Ч. І. Т. 2. С. 223–227.
11. Ніронка Ю. Сутність громадського контролю за діяльністю органів публічної влади. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 2 (18). С. 67–71.
12. Терещук О. Д. Адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні: теорія і практика: монографія. Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 460 с.

References
Dinnik, I. (2018). Suchasni tendenciyi zmin vzayemodiyi derzhavi ta gromadyanskogo suspilstva v Ukrayini. Publichne upravlinnya ta publichna sluzhba v Ukrayini: stan problem ta perspektivi rozvitku [Materiali naukovo-praktichnoyi konferenciyi za mizhnarodnoyu uchastyu (07–08 veresnya 2018 r., m. Kiyiv)] / Za zag. red. V. S. Kujbidi, M. M. Bilinskoyi, V. L. Fedorenka. Kiyiv : Vidavnictvo Lira-K, 149–151 [in Ukrainian].
Klochko, A. M., Sobina, V. O. (2017). Gromadskij kontrol za diyalnistyu policiyi v Ukrayini. Visnik Nacionalnogo universitetu civilnogo zahistu Ukrayini. Seriya : Derzhavne upravlinnya. Vip, 1, 194–201 [in Ukrainian].
Medvedenko, S. V. (2019). Ponyattya ta formi gromadskogo kontrolyu za diyalnistyu nacionalnoyi policiyi Ukrayini. Prikarpatskij yuridichnij visnik, 2(27), 32-36 [in Ukrainian].
Ignatenko, O. S. (2018). Teoretichni osnovi ta rozvitok gromadskogo kontrolyu v sistemi publichnogo upravlinnya. Derzhava ta regioni. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 4 (68), 30–34 [in Ukrainian].
Skvirskij, I. O. (2016). Ponyattya ta osnovni oznaki gromadskogo kontrolyu v suchasnij administrativno-pravovij doktrini Ukrayini. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu. Seriya PRAVO, 37 (3), 23–24 [in Ukrainian].
Groholskij, V. P. (2016). Osoblivosti gromadskogo kontrolyu za diyalnistyu naukovo-doslidnih ustanov sudovih ekspertiz. Naukovij visnik publichnogo ta privatnogo prava, 6 (1), 161–164 [in Ukrainian].
Denisyuk, S. F. (2010). Gromadskij kontrol za pravoohoronnoyu diyalnistyu v Ukrayini: administrativno-pravovi zasadi. (Avtoref. dis. dokt. yurid nauk.) Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Skvirskij, I. (2013). Organizacijni formi gromadskogo kontrolyu: sutnist ta zmist. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu. Seriya PRAVO, 22 (I), 2, 223–227 [in Ukrainian].
Nironka, Yu. (2019). Sutnist gromadskogo kontrolyu za diyalnistyu organiv publichnoyi vladi. Aktualni problemi pravoznavstva, 2 (18), 67–71 [in Ukrainian].
Tereshuk, O. D. (2018). Administrativno-pravovi zasadi gromadskogo kontrolyu za pravoohoronnoyu diyalnistyu v Ukrayini: teoriya i praktika: monografiya. Kiyiv : DP “Vid. dim “Personal” [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Рувін, О. (2021). Поняття та ознаки громадського контролю за діяльністю судово-експертних установ України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 129-136. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.12
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право