Історико-правовий аспект розвитку законодавства про прототипи органів, що здійснювали нотаріальну діяльність на землях Русі та в Московії


Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз нормативно-правових положень, які врегульовували первісну нотаріальну діяльність. Розглянуто окремі положення Руської Правди, як базисного акту давньої Русі, а також такі документи Галицько-Волинського князівства – Грамоту князя Івана Ростиславовича (1134 р.), «Рукопісаніє» князя Володимира Васильовича (1287 р.), Уставну грамоту Мстислава Романовича (1289 р.). Надано огляд наукової літератури та правових актів, у яких згадується протореєстраційна діяльність та складання окремих актів приватно-правового характеру так званими майданними піддячими (або скорописцями) в Московії.

Посилання

1. Бисага Ю. Ю. Історико-правові аспекти виникнення сучасного українського нотаріату. Visegrad Journal on Human Rights. 2014. Вип. 1. С. 18–22.
2. Булгаков М. Б. Псковские площадные подьячие в первой половине XVII в. Псков. Социально-политическая и экономическая история. 2004. Вып. 20. С. 66–69.
3. Злотников М. Ф. Подьячие Ивановской площади. К истории нотариата Московской Руси. Петроград : типография М. М. Стасюлевича, 1916. 50 с.
4. Калмыков П. Д. О символизме права вообще и русского в особенности : речь, произнесённая в торжественном собрании Императорского Санкт-Петербургского университета 31 марта 1839 года. Санкт-Петербург : типография Карла Крайя, 1839. 93 с.
5. Мандельштам Л. Б. Учреждение нотариата и его организация. Журнал министерства юстиции. 1899. Вып. 4. С. 1–52.
6. Нейман И. Е. Начальные основания уголовного права. Санкт-Петербург : типография Иос. Иоаннесова, 1814. 75 с.
7. Обухов А. А. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами: основания криминализации, проблемы квалификации и дифференциации ответственности : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД РФ, 2004. 202 с.
8. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення охорони нотаріальної діяльності в Україні : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. 231 с.

References
Bysaha, Yu. (2014) Istoryko-pravovi aspekty vynyknennia suchasnoho ukrainskoho notariatu. Visegrad Journal on Human Rights, 1, 18–22 [in Ukrainian].
Bulgakov, M. B. (2004). Pskovskie ploshhadny`e pod`yachie v pervoj polovine XVII v. Pskov. Soczial`no-politicheskaya i e`konomicheskaya istoriya, 20, 66–69 [in Russian].
Zlotnikov, M. F. (1916). Pod`yachie Ivanovskoj ploshhadi. K istorii notariata Moskovskoj Rusi. Petrograd [in Russian].
Kalmy`kov, P. D. (1839). O simvolizme prava voobshhe i russkogo v osobennosti Sankt-Peterburg [in Russian].
Mandel`shtam, L. B. (1899). Uchrezhdenie notariata i ego organizacziya. Zhurnal ministerstva yusticzii, 4, 1-52 [in Russian].
Nejman, I. E. (1814). Nachal`ny`e osnovaniya ugolovnogo prava. Sankt-Peterburg [in Russian].
Obukhov, A. A. (2004) Zloupotreblenie polnomochiyami chastny`mi notariusami i auditorami: osnovaniya kriminalizaczii, problemy` kvalifikaczii i differencziaczii otvetstvennosti (Dis. … kand. yurid. nauk). Nizhnij Novgorod [in Russian].
Fris, I. P. (2015). Kryminalno-pravove zabezpechennia okhorony notarialnoi diialnosti v Ukraini (Dys. … kand. yuryd. nauk). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Чижиков, О. (2021). Історико-правовий аспект розвитку законодавства про прототипи органів, що здійснювали нотаріальну діяльність на землях Русі та в Московії. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 98-106. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/10.34015/2523-4552.2020.4.09
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень