Роль медіації у забезпеченні доступу до правосуддя


Анотація

У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти медіації, зокрема, порушується проблема віднесення процедури медіації до елементів доступу до правосуддя. Автором аналізується чинне законодавство та рівень розвитку медіації в Україні. Здійснюється оцінка ролі суду в просуванні медіації при існуючому правовому регулюванні. Також оцінюється можливість призначення процедури медіації за ініціативою суду, проблеми низького рівня застосування медіації, ключові питання, які необхідно вирішити для її популяризації.

Посилання

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 01.12.2020).
2. Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2016. 250 с.
3. Денисова Р. О. Інститут медіації в Україні (національно-історичний аспект). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 1–9.
4. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про певні аспекти медіації у цивільних та комерційних справах» від 21 травня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95 (дата звернення: 01.12.2020).
5. Кисельова Т. Інтеграція медіації в судову систему України: програмний документ. Київ, 2017. 28 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 01.12.2020).
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 01.12.2020)
8. Махова Л. О. Межі застосування медіації в України. Матеріали Всеукр. наук-практ. круглого столу «Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Дніпро, 2016. С. 203–206.
9. Медиация в судебной системе: Сборник материалов /Составитель Ц.А. Шамликашвили. Москва : Издательство ООО «Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования», 2017. 182 с.
10. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с.
11. Про діяльність в сфері медіації: проект Закону України від 05.07.2019 р. № 10425 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66139 (дата звернення: 01.12.2020).
12. Про медіацію: проект Закону України від 17.12.2015 р. № 3665 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення: 01.12.2020).
13. Про медіацію: проект Закону України від 19.05.2020 р. № 3504 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 01.12.2020).
14. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII (введення в дію 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення: 01.12.2020).
15. Суд. АРС. Медиация : сборник статей. Составитель Ц. А. Шамликашвили. Москва : Издательство ООО «Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования», 2017. 140 с.
16. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 01.12.2020).
17. Ясиновський І. Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55. С. 260–267.
18. Sussman E. (2018) The Singapore Convention. Promoting the Enforcement and Recognition of International Mediated Settlement Agreements. ICC Dispute. URL: https://sussmanadr.com/wp-content/uploads/2018/12/ICC-Singapore-Convention-Sussman-10-2018-2.pdf (дата звернення: 01.12.2020).

References
Gren, N. M. (2016). Realizatsiia prava liudyny na spravedlyvyi sud shliakhom protsedury prysudovoi mediatsii: teoretyko-pravove doslidzhennia (Dys. ... kand. yuryd. nauk). Lviv [in Ukrainian].
Denysova, R. O. (2018). Instytut mediatsii v Ukraini (natsionalno-istorychnyi aspekt). Teoriia i praktyka pravoznavstva, 1 (13), 1-9 [in Ukrainian].
Kyselova, T. (2017). Intehratsiia mediatsii v sudovu systemu Ukrainy: prohramnyi dokument. Kyiv [in Ukrainian].
Makhova, L. O. (2016). Mezhi zastosuvannia mediatsii v Ukrainy. Materialy Vseukr. nauk-prakt. kruhloho stolu «Aktualni problemy konverhentsii ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu». Dnipro, 203-206 [in Ukrainian].
Sud. ARS. Medyatsyia : Sbornyk statei /Sostavytel Ts.A. Shamlykashvyly. Yzdatelstvo OOO «Mezhrehyonalnыi tsentr upravlencheskoho y polytycheskoho konsultyrovanyia» (2017). [in Russian].
Krestovskа, N. (2019). Mediatsiia u profesiinii diialnosti yurysta. Odesa: Ekolohiia [in Ukrainian].
Yasynovskyi, I. (2015). Problemy vprovadzhennia ta provedennia mediatsii v Ukraini. Aktualni problemy polityky, 55, 260-267 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Козакевич, О. (2021). Роль медіації у забезпеченні доступу до правосуддя. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 87-97. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.08
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень