Суб’єкти правового регулювання земельних відносин на Волині у 20–30-х роках ХХ століття


Анотація

У статті досліджується механізм взаємодії суб’єктів реалізації земельної реформи, що проводилась на Волині у 20-30-х роках ХХ ст. Мета статті – встановити розподіл основних функцій та повноважень суб'єктів правового регулювання земельних відносин. Наукова новизна публікації полягає у дослідженні особливостей організації взаємодії суб'єктів правового регулювання земельних відносин, що проводили земельну реформу на Волині у міжвоєнний період.

Посилання

1. Романишин Н. Причини та наслідки аграрної реформи у міжвоєнній Польщі. Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: зб. наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 травня 2020 р. Київ : «Міленіум», 2020. С. 57–59.
2. Jezerski A., Leszczynska C. (1999). Historia gospodarcza Polski. Warszawa : Key Text. 560 s.
3. Романишин Н. Земельна реформа в Другій Речі Посполитій: шляхи реалізації та наслідки. «Проблеми гуманітарних наук». Серія: Історія., Вип. 3 (45). Дрогобич. 2020. С. 87–100. DOI: 10.24919/2312-2595.3/45.203983.
4. Małgorzata Łapa. Problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa polskiego w latach 1926–1930. Program agrarny Witolda Staniewicza. Acta universitatis Lodziensis. Folia historica 66, 1999. S. 119–140.
5. Ustawa z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich. (1920). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 70 (461), 1222‒1229.
6. Monika Cepil, Tomasz Figlus. Parcelacja wsi w okresie międzywojennym i jej reperkusje osadnicze na przykładzie folwarków Orzeszków, Wielenin i Zieleń. Biuletyn uniejowski. Tom 7. 2018. S. 29–45.
7. Шкуратенко О. В., Єрмак В. В. Польська аграрна реформа на західноукраїнських землях у 20-х рр. ХХ ст. Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: зб. наукових праць ІІ міжнародної наук.-практ. Конференції. Київ, 14–15 травня 2020 р. Київ : «Міленіум», 2020. С. 74–77.
8. Nowak M. Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Secesja, 1988. 122 s.
9. Никитюк Т. Л., Баула О. В. Господарський досвід проведення аграрних перетворень (зцілення земель) у Волинському регіоні у 1919–1939 роках. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Випуск 11 (44). Луцьк, 2014. С.122–132.
10. Mędrzecki W. Wojewódzstwo Wołyńskie 1921–1939. Elementy przemien cywilizacyjnych, społecznych i politycznych. Wroclaw–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódz, 1988. 202 s.
11. Державний Архів Волинської Області. Фонд 46. Оп. 4. Спр. 380. Ар.82.

References
Romanishin, N. (2020). Prichini ta naslidki agrarnoyi reformi u mizhvoyennij Polshi. Ukrayina – Polsha: strategichne partnerstvo v sistemi geopolitichnih koordinat: Zb. naukovih prac II mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kiyiv, 14 –15 travnya 2020 r. Kiyiv: «Milenium», 57-59 [in Ukranian].
Jezerski A., Leszczynska C. (1999). Historia gospodarcza Polski. Warszawa: Key Text.
Romanishin, N. (2020). Zemelna reforma v Drugij Rechi Pospolitij: shlyahi realizaciyi ta naslidki. «Problemi gumanitarnih nauk». Seriya: Istoriya., Vip. 3 (45). Drogobich, 87–100. DOI: 10.24919/2312-2595.3/45.203983 [in Ukranian].
Malgorzata, Lapa. (1999). Problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa polskiego w latach 1926–1930. Program agrarny Witolda Staniewicza. Acta universitatis Lodziensis. Folia historica 66, 119–140.
Monika, Cepil, Tomasz, Figlus. (2018). Parcelacja wsi w okresie miedzywojennym i jej reperkusje osadnicze na przykladzie folwarkow Orzeszkow, Wielenin i Zielen. Biuletyn uniejowski, 7, 29–45.
Shkuratenko, O. V., Yermak, V. V. Polska agrarna reforma na zahidnoukrayinskih zemlyah u 20-h rr. HH st. Ukrayina – Polsha: strategichne partnerstvo v sistemi geopolitichnih koordinat: zb. naukovih prac II mizhnarodnoyi nauk.-prakt. Konferenciyi. Kiyiv, 14–15 travnya 2020 r. Kiyiv: «Milenium», 2020, 74-77 [in Ukranian].
Nowak, M. (1988). Panstwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej. Krakow: Secesja.
Nikityuk T. L., Baula O. V. (2014). Gospodarskij dosvid provedennya agrarnih peretvoren (zcilennya zemel) u Volinskomu regioni u 1919–1939 rokah. Ekonomichni nauki. Seriya «Ekonomichna teoriya ta ekonomichna istoriya». Zbirnik naukovih prac. Luckij NTU. Vipusk 11 (44). Luck, 122-132 [in Ukranian].
Mędrzecki, W. (1988). Wojewódzstwo Wołyńskie 1921–1939. Elementy przemien cywilizacyjnych, społecznych i politycznych. Wroclaw–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódz.
Опубліковано
2020-12-12
Як цитувати цю статтю:
Махаринець, М. (2020). Суб’єкти правового регулювання земельних відносин на Волині у 20–30-х роках ХХ століття. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 163-171. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.17
Розділ
Трибуна молодого вченого