Деякі питання діяльності прокурора при виконанні судових рішень, пов’язаних із застосуванням примусових заходів медичного характеру


Анотація

У статті розглядаються окремі питання діяльності прокурора при виконанні судових рішень, пов’язаних із застосуванням примусових заходів медичного характеру. Проведено аналіз чинних законів та законодавчих змін щодо функції здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Посилання

1. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.
2. Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05
3. Правила застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затвердженим Наказом МОЗ України від 31.08.2017 № 992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-17#Text
4. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового візиту національного превентивного механізму до закладів з надання психіатричної допомоги і спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги. Київ. 2019 р. URL: https://monitor-info.com.ua/metodychni-rekomendacii-shhodo-provedennya monitoryngovogo-vizytu-npm-do-zakladiv-z-nadannya-1
5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 516 від 20.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0516282-18#Text
6. Наказ Генерального прокурора України № 353 від 03.08. 2020 р. «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0353905-20#Text
7. Методичні рекомендації з питань організації діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [В. В. Свірець, В. А. Дяк, О. М. Кальникта ін.]. Київ : Генеральна прокуратура України; Національна академія прокуратури України, 2017. 53 с.
References
Metodichni rekomendaciyi z pitan organizaciyi diyalnosti prokuroriv z naglyadu za doderzhannyam zakoniv pri vikonanni sudovih rishen u kriminalnih spravah, a takozh pri zastosuvanni inshih zahodiv primusovogo harakteru, pov’yazanih z obmezhennyam osobistoyi svobodi gromadyan. [V. V. Svirec, V. A. Dyak, O. M. Kalnikta in.]. (2017). Kiyiv: Generalna prokuratura Ukrayini; Nacionalna akademiya prokuraturi Ukrayini [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати цю статтю:
Смирнова-Бартенєва, В. (2020). Деякі питання діяльності прокурора при виконанні судових рішень, пов’язаних із застосуванням примусових заходів медичного характеру. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 145-151. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.15
Розділ
Судоустрій; прокуратура та адвокатура