Поняття, зміст та основні функції сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі


Анотація

Визначено зміст поняття міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини. Проаналізовано основні сучасні наукові підходи до визначення специфічних особливостей міжнародних стандартів поводження з засудженими. Виділено головні функції сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, охарактеризовано їх зміст.

Посилання

1. Права человека: международное право и национальное законодательство / под ред. проф. В. В. Филлипова. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 338 с.
2. Встановлення міжнародних стандартів у сфері прав людини : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 4 грудня 1986 р., № 41/120 / Офіційний веб-сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ga/41/docs/41res.shtml (дата звернення: 11. 09.2020).
3. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 (84). С. 19–29.
4. Раданович Н. Європейські стандарти прав людини: поняття, структура, джерела формування. Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: матер. ХІІІ регіон. наук.-практ. конф. (8–9 лютого 2007 р.). Львів : Юр. фак. Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. С. 69–71.
5. Гончаров В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2012. 18 с.
6. Голубок С. А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту. Правоведение. 2007. № 1. С.112–124.
7. Оганесян С. М. Понятие международных стандартов прав человека. Международное публичное и частное право. 2008. № 2. С. 18–21.
8. Тиунов О. И. Международно-правовые стандарты как фактор глобализации правового пространства. Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век». Москва : Городец-издат., 2004. С. 156–166.
9. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с.
10. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с.
11. Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII). Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. 2015. Вип. 30. С. 64–76.
12. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / С. В. Бобровник ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ, 2008. 688 с.
13. Іваньков А. І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 16 с.
14. Уткин В. А. Международные стандарты обращения с заключенными и проблемы их реализации: учебное пособие. Томск : Изд-во НТЛ, 1998. 88 c.

References
Rabinovich, P. M. (2016). Mizhnarodni standarti prav lyudini: vlastivosti, zagalne ponyattya, klasifikaciya. Visnik Nac. akad. pravovih nauk Ukrayini, 1 (84), 19–29 [in Ukrainian].
Goncharov, V. V. (2012). Oficijne tlumachennya yuridichnih norm yak zasib vstanovlennya i transformaciyi yih zmistu. (Аvtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk). Nac. un-t «Lvivska politehnika». Lviv [in Ukrainian].
Golubok, S. A. (2007). Mezhdunarodno-pravovye standarty prava na sudebnuyu zashitu. Pravovedenie, 1, 112–124.
Oganesyan, S. M. (2008). Ponyatie mezhdunarodnyh standartov prav cheloveka. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo, 2, 18–21.
Tiunov, O. I. (2004). Mezhdunarodno-pravovye standarty kak faktor globalizacii pravovogo prostranstva. Moskovskij yuridicheskij forum «Globalizaciya, gosudarstvo, pravo, XXI vek». Moskva: Gorodec-izdat., 156-166 [in Russian].
Ulyashina, L. (2013). Mezhdunarodno-pravovye standarty v oblasti prav cheloveka i ih realizaciya: teoriya i praktika primeneniya. Vilnyus: EGU [in Russian].
Lisodyed, O. V. (2015). Zakriplennya mizhnarodnih ta yevropejskih standartiv povodzhennya iz zasudzhenimi u kriminalno-vikonavchomu zakonodavstvi Ukrayini (na prikladi Zakonu Ukrayini vid 8 kvitnya 2014 r. № 1186-VII). Pitannya borotbi zi zlochinnistyu: zb. nauk. prac, 30, 64–76 [in Ukrainian].
Ivankov, A. I. (2016). Mizhnarodno-pravovi standarti u sferi zabezpechennya zahistu prav zasudzhenih do pozbavlennya voli. (Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk). Hark. nac. un-t vnutr. sprav [in Ukrainian].
Utkin, V. A. (1998). Mezhdunarodnye standarty obrasheniya s zaklyuchennymi i problemy ih realizacii. Tomsk: Izd-vo NTL [in Russian].
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати цю статтю:
Почанська, О. (2020). Поняття, зміст та основні функції сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 98-105. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.10
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право