Розвиток вітчизняного законодавства у сфері зовнішньої трудової міграції


Анотація

Чимало проблем зовнішньої трудової міграції є на сьогоднішній день  нормативно не врегульованими, деякі існуючі акти є не узгодженими з міжнародними нормами та стандартами або містять неточності, прогалини чи колізії. Статтю присвячено вивченню розвитку вітчизняного законодавства у сфері зовнішньої трудової міграції. Темпоральність дослідження охоплює часові рамки з моменту проголошення незалежності України й до наших днів. Результатом роботи стало формування авторської періодизації вітчизняного законодавства у сфері зовнішньої трудової міграції, яка умовно охоплює сім періодів.

Посилання

1. Безвізовий діалог між Україною та ЄС. План дій з лібералізації візового режиму від 22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001 (дата звернення: 10.08.2010).
2. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року № 55-XII, ред. від 16.07.1990. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (дата звернення: 10.08.2010).
3. Кримінальний кодекс Української РСР : закон від 28.12.60. Відомості Верховної Ради. 1961, № 2. Ст.14.
4. Міграційне право України : підручник; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С. М. Гусарова. Харків : Дім реклами, 2016. 296 с.
5. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: закон України від 21 лютого 2014 року № 742-VII. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18 (дата звернення: 10.08.2010).
6. Про громадянство України: закон України від 8 жовтня 1991 року № 1636-XII (втратив чинність). БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12 (дата звернення: 10.08.2010).
7. Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 643: указ Президента України від 14 липня 2009 р. № 544/2009. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544/2009 (дата звернення: 10.08.2010).
8. Про Концепцію державної міграційної політики: указ Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011 // БД «Міжнародна організація з міграції / Агентство ООН з питань міграції». URL: http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-the-state-migration-policy-concept.html (дата звернення: 10.08.2010).
9. Про Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки: указ Президент України від 18 жовтня 1997 року № 1166/97. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166/97 (дата звернення: 10.08.2010).
10. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: указ Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/717/2000 (дата звернення: 10.08.2010).
11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: закон України від 4 лютого 1994 року № 3929-XII (втратив чинність). БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3929-12 (дата звернення: 10.08.2010).
12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI, ред. від 13.02.2020. БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (дата звернення: 10.08.2010).
13. Снігур В. М. Становлення міграційного законодавства в Україні. Міграція: проблеми та шляхи вирішення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 15–16 трав. 2007 р. Донецьк, 2007. С. 72–74.
14. Хайсал М.Л. Історичний аспект формування державної міграційної політики. Держава та регіони. Серія: державне управління. 2016. № 2 (54). С. 9–12.

References
Snihur, V. M. (2007). Stanovlennia mihratsiinoho zakonodavstva v Ukraini. Mihratsiia: problemy ta shliakhy vyrishennia : zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf., Donetsk, 15–16 trav. 2007 r. 72–74 [in Ukrainian].
Khaisal, M. L. (2016). Istorychnyi aspekt formuvannia derzhavnoi mihratsiinoi polityky. Derzhava ta rehiony. Seriia: derzhavne upravlinnia, 2 (54), 9–12 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати цю статтю:
Шкарупа, К. (2020). Розвиток вітчизняного законодавства у сфері зовнішньої трудової міграції. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 69-77. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.07
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право