Роль прокуратури як учасника кримінально-виконавчої діяльності в реалізації міжнародних стандартів поводження із засудженими у виправних колоніях України


Анотація

У статті з’ясовано сутність і зміст діяльності прокуратури як учасника кримінально-виконавчих правовідносин, пов’язаної з реалізацією міжнародних стандартів, що стосуються засуджених, позбавлених волі, а також визначена її роль у запобіганні нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і покарання  щодо цих осіб.

Посилання

1. Новосад Ю. О. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчої діяльності: монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 462 с.
2. Уголовно-исполнительное право: учебник / А. С. Михлин, П. Г. Пономарев, И. В. Шмаров и др.; под ред. И. В. Шмарова. Москва: Новый Юрист, 2003. 506 с.
3. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: навч. посібник / за ред. проф. А. Х. Степанюка. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 624 с.
4. Кримінально-виконавче право України: підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи, О. Г. Колба. Київ : Атіка, 2010. 752 с.
5. Кримінально-виконавче право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. Х. Степанюка. Харків : Право, 2006. 256 с.
6. Кримінально-виконавче право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. Х. Степанюка. Харків : Право, 2011. 256 с.
7. Богатирьов І. Г., Лісіцков О. В. Кримінально-виконавче право: підручник: модульно-рейтинговий курс для студентів, курсантів та слухачів вищ. юрид. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: 2-ге вид. Київ : Дакор, 2014. 376 с.
8. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХІХ - начала ХХІ века: учебник для вузов / под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2005. 720 с.
9. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 3-е, испр., перераб. Москва : Мартин, 2010. 704 с.
10. Понятие, признаки, система и наказания по уголовному законодательству Украины и Республики Казахстан: учебн. пособ. / М. В. Палий, Е. Н. Бегалиев, Е. С. Назымко и др.; под ред. В. Н. Бессчасного. Киев : КНТ, 2009. 232 с.
11. Порівняльне кримінально-виконавче право: навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, І. М. Копатун, М. С. Пузирьов; за заг. ред. І. Г. Богатирьова. Київ : Ін-т кримінально-викон. служби, 2013. 140 с.
12. Кримінально-виконавче право: підручник / Б. М. Головкін, А. Х. Степанюк, О. Г. Колб та ін.; за ред. Б. М. Головкіна та А. Х. Степанюка. 2-ге вид. перероб. і доповн. Харків : Право, 2019. 288 с.
13. Словник юридичних термінів: навчально-наукове видання / уклад.: А. П. Мозоль, Н. І. Мозоль, Л. Г. Юрковська. Київ : МП «Леся», 2014. 192 с.
14. Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов / под ред. д.ю.н., проф. В. И. Селиверстова. 6-е изд., исправ. и доп. Москва : ИД «Юриспруденция», 2007. 392 с.
15. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах: учеб. пособ. Москва : Проспект, 2012. 224 с.
16. Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України у 2016 році: інформ. бюлетень. Київ: Департамент ДКВС Міністерства юстиції України, 2017. 34 с.
17. Про схвалення концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 654-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua./laws/show/654-2017-p. (дата звернення: 22.02.2020).
18. Дудко Є. В. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 297 с.
References
Novosad, Yu. O. (2019). Prokuratura Ukrainy yak uchasnyk kryminalno-vykonavchoi diialnosti. Lutsk: PrAT «Volynska oblasna drukarnia» [in Ukrainian].
Hel, A. P., Semakov, H. S., Yakovets, I. S. (2008). Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Dzhuzha, O. M., (red.). (2010). Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Stepaniuk, A. Kh. (2006). Kryminalno-vykonavche pravo. Kharkiv: Pravo, [in Ukrainian].
Stepaniuk, A. Kh. (2006). Kryminalno-vykonavche pravo. Kharkiv: Pravo, [in Ukrainian].
Bohatyrov, Y. H., Lisitskov, O. V. (2014). Kryminalno-vykonavche pravo. Kyiv: Dakor [in Ukrainian].
Zubkov, A. Y. (2005). Uholovno-yspolnytelnoe pravo Rossyy: teoryia, zakonodatelstvo, mezhdunarodne standart, otechestvennaia praktyka kontsa KhIKh- nachala KhKhI veka: Moskva: Norma [in Russian].
Bulyko A. N. (2010). Bolshoi slovar ynostrannykh slov. 35 tysiach slov. Moskva: Martyn [in Russian].
Palyi, M. V., Behalyev, E. N., Nazymko, E. S. (2009). Poniatye, pryznaky, systema y nakazanyia po uholovnomu zakonodatelstvu Ukrayny y Respublyky Kazakhstan. Kyev: KNT [in Russian].
Bohatyrov, I. (2013). Porivnialne kryminalno-vykonavche pravo. Kyiv: In-t kryminalno-vykon. Sluzhby [in Ukrainian].
Holovkin, B. M., Stepaniuk, A. Kh. (red.). (2019). Kryminalno-vykonavche pravo. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Slovnyk yurydychnykh terminiv. (2014). Kyiv: MP «Lesia» [in Ukrainian].
Selyverstov, V. Y. (red.). (2007). Uholovno-yspolnytelnoe pravo. Moskva: YD «Iurysprudentsyia» [in Russian].
Bryllyantov, A. V., Kurhanov, S. Y. (2012). Uholovno-yspolnytelnoe pravo v voprosakh, otvetakh y skhemakh. Moskva: Prospekt [in Russian].
Dudko, Ye. V. (2015). Prokuratura Ukrainy yak uchasnyk kryminalno-vykonavchykh pravovidnosyn (Dys… kand. yuryd. nauk) Kyiv: Nats. akad. vnutr. Sprav [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати цю статтю:
Колодчина, А. (2020). Роль прокуратури як учасника кримінально-виконавчої діяльності в реалізації міжнародних стандартів поводження із засудженими у виправних колоніях України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 232-241. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.23
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право