Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі


Анотація

У статті, на основі аналізу змісту запобіжної діяльності, що здійснюється у виправних та виховних колоніях, а також у слідчих ізоляторах України, встановлені проблемні питання, що пов’язані із правовим регулюванням даного виду суспільних відносин та реалізацією на практиці законодавчо визначених завдань по запобіганню злочинам і правопорушенням з боку засуджених. Виходячи з цього, в зазначеній статті розроблено низку науково обґрунтованих заходів, спрямованих на подолання правових колізій і прогалин з означеної тематики дослідження.

Посилання

1. Теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2014. 368 с.
2. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 3-е, испр., перераб. Москва : Мартин, 2010. 704 с.
3. Тростюк З. А. Вимоги до термінологічного апарата Основної частини КК України та їх загальна характеристика. Проблеми пенітенціарної теорії та практики. 2001. №6. С. 102–107.
4. Фаренюк С. Я. Поняття режиму та його основні вимоги. Кримінально-виконавче право / за заг.ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. Київ : Атіка, 2010. С. 564–579.
5. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: навч. посібник / за ред.проф. А. Х. Степанюка. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 624 с.
6. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань: навч. посіб. / Боровик А. В., Колб О. Г., Копотун І. М. та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В.; друкарня «Волиньполіграф», 2020. 320 с.
7. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і пркатика у 3-х кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. 424 с.
8. Давиденко Л. М., Бандурка А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография. Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. 302 с.
9. Словник української мови в 11 томах. Київ : Наука, 1972. Т. 3. 768 с.
10. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем / Автори-упорядники: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик, О. С. Шеремет. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2015. 658 с.
11. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2011. 120 с.
12. Голіна В. В. Поняття і система запобігання злочинності, класифікація запобіжних заходів. Кримінологія: підручник / за ред. В. В. Голіни та Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2014. С. 142–148.

References
Petryshyn, O., Pohrebniak, V. (2014). Teoriia derzhavy i prava. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Bulyko, A. N. (2010). Bolshoi slovar ynostrannykh slov. 35 tysiach slov. Yzd. 3-e, yspr., pererab. Moskva [in Russian].
Trostiuk, Z. A. (2001). Vymohy do terminolohichnoho aparata Osnovnoi chastyny KK Ukrainy ta yikh zahalna kharakterystyka. Problemy penitentsiarnoi teorii ta praktyky, 6, 102-107 [in Ukrainian].
Fareniuk, S. Ya. (2010). Poniattia rezhymu ta yoho osnovni vymohy. Kryminalno-vykonavche pravo. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
Hel, A. P., Semakov, H. S., Yakovets, I. S. (2008). Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy. Kyiv; Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Borovyk, A. V., Kolb, O. H., Kopotun, I. M. (2020). Zapobihannia zlisnii nepokori vymoham administratsii ustanovy vykonannia pokaran. Lutsk [in Ukrainian].
Zakaliuk, A. P. (2007). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii : teoriia i prkatyka u 3-kh kn. Kn. 1. Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. Kyiv: Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian].
Davydenko, L. M., Bandurka, A. A. (2005). Protyvodeistvye prestupnosty: teoryia, praktyka, problemy. Kharkov: Yzd-vo Nats.un-ta vnutr. Del [in Russian].
Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh. Kyiv: Nauka, 1972. T. 3 [in Ukrainian].
Denysov, S. F., Denysovа, T. A. (2015). Kryminolohiia. Zahalna chastyna. Albom skhem. Chernihiv: PAT «PVK «Desna» [in Ukrainian].
Holina, V. V. (2011). Zapobihannia zlochynnosti (teoriia i praktyka). Kharkiv: Nats.yuryd.akad. Ukrainy [in Ukrainian].
Holina, V. V. (2014). Poniattia i systema zapobihannia zlochynnosti, klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv. Kryminolohiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати цю статтю:
Бєлкіна, Д. (2020). Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 205-213. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.20
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право