Сутність правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави


Анотація

В публікації проведено загальнотеоретичне дослідження змісту терміну «правові засади», здійснено його відмежування від споріднених правових категорій, а також сформульовано його авторське визначення. Наголошено, що сучасні загрози національній безпеці України та економічній безпеці, як її складової, вимагають ретельного аналізу та удосконаленню правових норм, які регулюють відповідні суспільні відносини та політику державі в цій сфері. Проведено класифікацію нормативно-правових актів, які регулюють питання реалізації державної політики в сфері економічної безпеки України в залежності від їх юридичної сили.

Посилання

1. Звіздай О. В. Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1. С. 242–249.
2. Капуловський А. В. Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг: їх еволюція та сучасний стан. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 246–254.
3. Безпалова О. І. Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері. Право і Безпека. 2012. № 3. С. 87–92.
4. Муравйов К.В. До проблеми визначення поняття правові засади реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. С. 154–157.
5. Шатерніков М. І. Теоретичні підходи до визначення поняття «правові засади діяльності господарських судів». Європейські перспективи. 2015. Вип. 6. С. 108–112.
6. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія / Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. Львів : Сполом, 2020. 418 с.
7. Акімова Л. М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. Вип. 1(19). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/3.pdf (дата звернення: 11.02.2020).
8. Мазепа М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України. Xарків, 2012. 263 с.
9. Шевченко Е. Системність закріплення адміністративно-правових засад діяльності адміністративних судів як чинник ефективності діяльності цього органу держави. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2010. № 4. С. 165–170.
10. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України. Київ : Атіка, 2008. 584 с.
11. Поляк С. П. Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність. Форум права. 2017. № 2. С. 87–94.
12. Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування в органах Національної поліції України: монографія. Харків : Панов, 2019. 575 с.
13. Якимець О. І. Правові засади використання науково-технічних засобів у цивільному процесі. Науковий вісник НАВС. 2002. № 2. С. 15–18.
14. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 (дата звернення: 11.02.2020).
15. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення: 11.02.2020).
16. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення: 11.02.2020).
17. Про Засади державної політики України в галузі прав людини: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1999 № 757-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14 (дата звернення: 08.02.2020).
18. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення: 13.02.2020).
19. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 23.01.2020).

References
Zvizdaj, O. V. (2015). Normativno-pravovi zasadi rozvitku miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini. Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya, 1, 242–249 [in Ukrainian].
Kapulovskij, A. V. (2013). Normativno-pravovi zasadi nadannya administrativnih poslug: yih evolyuciya ta suchasnij stan. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktika, 2, 246–254 [in Ukrainian].
Bezpalova, O. I. (2012). Pravovi zasadi realizaciyi derzhavnoyi politiki u pravoohoronnij sferi. Pravo i Bezpeka, 3, 87–92 [in Ukrainian].
Muravjov, K.V. (2014). Do problemi viznachennya ponyattya pravovi zasadi realizaciyi derzhavnoyi politiki u sferi vikonannya kriminalnih pokaran. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu. Seriya «Pravo», 29, 2, 3, 154–157 [in Ukrainian].
Shaternikov, M. I. (2015). Teoretichni pidhodi do viznachennya ponyattya «pravovi zasadi diyalnosti gospodarskih sudiv». Yevropejski perspektivi, 6, 108–112 [in Ukrainian].
Krishtanovich, M. F., Pushak, Ya.Ya., Flejchuk, M.I., Franchuk, V. I. (2020). Derzhavna politika zabezpechennya nacionalnoyi bezpeki Ukrayini: osnovni napryamki ta osoblivosti zdijsnennya. Lviv: Spolom [in Ukrainian].
Akimova, L. M. (2018). Stanovlennya sistemi ekonomichnoyi bezpeki derzhavi v Ukrayini: sutnist, rivni, skladniki. Publichne administruvannya: teoriya ta praktika, 1(19). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/3.pdf (data zvernennya: 11.02.2020) [in Ukrainian].
Mazepa, M. (2012). Administrativno-pravovi zasadi pravoohoronnoyi diyalnosti Derzhavnoyi sluzhbi ohoroni pri MVS Ukrayini. Xarkiv [in Ukrainian].
Shevchenko, E. (2010). Sistemnist zakriplennya administrativno-pravovih zasad diyalnosti administrativnih sudiv yak chinnik efektivnosti diyalnosti cogo organu derzhavi. Visnik Zaporizkogo nacionalnogo universitetu. Yuridichni nauki, 4, 165–170 [in Ukrainian].
Nazarov V. V., Omelyanenko G. M. (2008). Kriminalnij proces Ukrayini. Kiyiv: Atika [in Ukrainian].
Polyak S. P. (2017). Pravovi osnovi diyalnosti operativnih pidrozdiliv kriminalnoyi policiyi Nacionalnoyi policiyi Ukrayini z protidiyi vtyagnennyu nepovnolitnih u zlochinnu diyalnist. Forum prava, 2, 87–94 [in Ukrainian].
Bugajchuk, K. L. (2019). Publichne administruvannya v organah Nacionalnoyi policiyi Ukrayini. Harkiv: Panov [in Ukrainian].
Yakimec, O. I. (2002). Pravovi zasadi vikoristannya naukovo-tehnichnih zasobiv u civilnomu procesi. Naukovij visnik NAVS, 2, 15–18 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Кошиков, Д. (2020). Сутність правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 164-175. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.17
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право