Критерії обмеження права на особисту свободу людини в заходах кримінально-правового характеру


Анотація

Стаття присвячена визначенню меж державного впливу на особисту свободу людини. Розвивається вироблений практикою Європейського суду з прав людини «трискладовий тест»: у рамках трьох елементів пропонується виділити критерії меж впливу на особисту свободу людини, а саме: в межах законності пропонується розглядати строковість, в межах обґрунтованості – крайність, в межах необхідності обмеження прав і свобод людини – пропорційність (співрозмірність) таких обмежень.

Посилання

1. Таманага Б. Верховенство права. Історія. Політика. Теорія. Переклад з англійської А. Іщенка. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 2007. 208 с.
2. Ролз Д. Теорія справедливості. Пер. з англ. О. Мокровольський. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2001. 822 с.
3. Троицкая А. Пределы прав и абсолютные права: за рамками принципа пропорциональности? Теоретические вопросы и практика Конституционного Суда РФ. Сравнительное конституционное обозрение. Москва : Институт права и публичной политики. 2015. № 2 (105). С. 45–69.
4. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. Пер. з англ. Р. Семківа. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 2008. 385 с.
5. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации. Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета. 1987. 268 c.
6. Фігель Ю. О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 357–361.
7. Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма кримінального права України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2018. 277 с.
8. Резнік Ю. С. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2017. 20 с.
9. Возгрін С. Ю. Межі свободи та заборона обмеження прав і свобод людини: національно-правовий та міжнародні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6–3. Том 1. С. 51–54.
10. Новікова К. А. Обмеження особистої свободи як вид покарання: монографія / наук. ред. Ю. А. Пономаренко. Харків : Право, 2019. 288 с.
11. Майданик Р. А. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика. Право України. 2016. № 1. С. 41–54.

References
Tamanaha, B. (2007). Verkhovenstvo prava. Istoriia. Polityka. Teoriia. Pereklad z anhliiskoi A. Ishchenka. Kyiv: Vydavnychyi dom «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
Rolz, D. (2001) Teoriia spravedlyvosti. Per. z anhl. O. Mokrovolskyi. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].
Troickaja, A. (2015). Predely prav i absoljutnye prava: za ramkami principa proporcional'nosti? Teoreticheskie voprosy i praktika Konstitucionnogo Suda RF. Sravnitel'noe konstitucionnoe obozrenie, 2 (105), 45–69 [in Russian].
Allan, T. R. S. (2008). Konstytutsiina spravedlyvist. Liberalna teoriia verkhovenstva prava. Per. z anhl. R. Semkiva. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
Korobeev, A. I. (1987). Sovetskaja ugolovno-pravovaja politika. Problemy kriminalizacii i penalizacii. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochnogo universiteta [in Russian].
Fihel, Yu. O. (2017). Teoretychni aspekty obmezhennia prav liudyny. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, 837, 357–361 [in Ukrainian].
Timofieieva, L. Yu. (2018). Humanistychna paradyhma kryminalnoho prava Ukrainy (Dys. ... kand. yuryd. Nauk). Odesa [in Ukrainian].
Reznik, Yu. S. (2017). Pryntsyp humanizmu ta yoho realizatsiia v kryminalnomu pravi Ukrainy (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. Nauk). NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv [in Ukrainian].
Vozghrin, S. Yu (2013). Mezhi svobody ta zaborona obmezhennia prav i svobod liudyny: natsionalno-pravovyi ta mizhnarodni aspekty. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia, 6–3, 1, 51–54 [in Ukrainian].
Novikova, K. A. (2019). Obmezhennia osobystoi svobody yak vyd pokarannia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Maidanyk, R. A. (2016). Proportsiinist (spivrozmirnist) i pravo vlasnosti: doktryna i sudova praktyka. Pravo Ukrainy, 1, 41–54 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Новікова, К. (2020). Критерії обмеження права на особисту свободу людини в заходах кримінально-правового характеру. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 100-106. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.10
Розділ
Актуальна тема номера