Стадії і елементи механізму реалізації норм фінансового права


Анотація

Наукова стаття присвячена питанням механізму реалізації фінансово-правових норм, виокремленню його стадій та виділенню елементів.

Посилання

1. Про Кабінет Міністрів України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222.
2. Бюджетний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.
3. Про Бюро фінансових розслідувань: Проект Закону України. URL: http//w1.c1.rada.gov.ua.
4. Запольский С. В. Финансовое право: ученик. Москва : Юрид. фирма «Контракт», Волтерс Клувер. 2011. 792 с.
5. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 122.
6. Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск : Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. 245 с.
7. Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: монографія. Харків : «Цифрова друкарня № 1», 2013. 400 c.
8. Про Рахункову палату: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 36. Ст. 360.
References
Zapolskij, S. V. (2011) Finansovoe pravo: uchenik. Moskva: Yurid. firma «Kontrakt», Volters Kluver [in Russian].
Dyuryagin, I. Ya. (1973). Primenenie norm sovetskogo prava. Teoreticheskie voprosy. Sverdlovsk: Sredne-Uralskoe knizhnoe izd-vo [in Russian].
Rossihina, G. V. (2013). Zastosuvannya finansovo-pravovih norm: monografiya. Harkiv: «Cifrova drukarnya № 1» [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Гусейнов, І. (2019). Стадії і елементи механізму реалізації норм фінансового права. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 96-105. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.09
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право