ISSN 2523-4552; eISSN 2523-4560

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Журнал засновано у 2017 р.

Засновники: Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України», Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

Мета і сфера діяльності журналу: Теоретичний аналіз сучасного стану юридичної науки та практики, дослідження правових явищ і наукових концепцій, які мають вплив на юриспруденцію, правоохоронну та правозастосовну діяльність. Розроблення наукових і прикладних рекомендацій у практику діяльності Державної кримінально-виконавчої служби щодо вдосконалення правоохоронної (кримінально-виконавчої) діяльності, а також застосування наробок суміжних наук у процесі ресоціалізації та ефективного управління в діяльності підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби.

Науковий журнал «Вісник Пенітенціарної асоціації України» включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 22858-12758 ПР від 28 серпня 2017 р.

Журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США) й усім статтям присвоюється DOI (Digital Object Identifier) з префіксом 10.34015

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International (Польща)

Мови видання: українська, російська, польська, німецька, англійська (змішаними мовами).

Тематичні розділи журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне правo; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права

Головний редактор: Бараш Є. Ю., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Правління Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України».

Тип видання: науковий журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів.