Рецензування статей

поданих для публікації у «Вісник пенітенціарної асоціації України».

З метою дотримання принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, проводиться обов’язкова процедура рецензування всіх статей, що надходять до редакції «Вісника пенітенціарної асоціації України».

Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

У журналі використовуються двостороннє «сліпе» рецензування (doubleblind – обидва не знають один про одного). Для рецензування статей можуть запрошуватися, окрім членів редакційної колегії, й інші вітчизняні та зарубіжні висококваліфіковані фахівці (здебільшого доктори наук, професори), які мають ґрунтовні знання, відповідну компетенцію, а також досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Аналіз і критична оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання та поліпшення здійснюються рецензентами за допомогою бланку анкети рецензії.

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не можуть перевищувати двох тижнів.

Рецензент коментує якість рукопису за такими пунктами, як: наукова новизна, обґрунтованість результатів, значимість результатів, ясність викладання, якість оформлення;

Відповідно до цього виноситься рішення про доцільність публікації, про необхідність доопрацювання рукопису або про недоцільність публікації.

У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову.