Cутність адміністративних процедур в діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури


Анотація

Доведено, що адміністративна процедура в діяльності СБУ щодо забезпечення критичної інфраструктури – це законодавчо визначена юридична конструкція послідовно здійснюваних дій, що закріплена адміністративно-процедурними нормами і спрямована на виконання позитивної діяльності щодо запобігання посяганням на об’єкти критичної інфраструктури. Сформульовано особливості зазначеної категорії з урахуванням суб’єкта її здійснення.

Наголошено, що при здійсненні адміністративно-процедурної діяльності СБУ щодо охорони об’єктів критичної інфраструктури остання здебільшого є правообмежувальною та такою, що сьогодні не завжди має нормативно визначений стадійний характер, що пов’язано з необхідністю оперативно, без зволікань виявляти загрози і ризики, які впливають на функціональність та безпечність об’єктів критичної інфраструктури.

Доведено, що сьогодні нормативного закріплення отримали лише адміністративні процедури охорони об’єктів інформаційної критичної інфраструктури СБУ. Це свідчить про те, що перелік об’єктів критичної інфраструктури, який наразі визначений проєктом Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист», є неповним, оскільки, по-перше, поза увагою залишився об’єкт інформаційної критичної інфраструктури, а по-друге – вимагає розширення кола повноважень СБУ щодо забезпечення охорони об’єктів критичної інфраструктури, особливо в діяльності, що стосується надання послуг у галузі енергетики, у сфері використання ядерної енергії, хімічної промисловості, оборонно-промислового комплексу, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах.

Посилання

1. Миколенко О. І., Бердник В. С. Адміністративно-правове регулювання юрисдикційної діяльності адміністративних комісій в Україні: моногр. Одеса: Фенікс, 2013. 248 с.
2. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
3. Алімов Р. С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2002. 16 с.
4. Тихомиров Ю. Административное право и процесс : полный курс. М. : Издательство г-на Тихомирова М. Ю., 2004. 652 с.
5. Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття та здійснення управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2008. 20 с.
6. Тимощук В. П. Адміністративні акти : процедура прийняття та припинення дії : монограф. Київ : Конус-Ю, 2010. 296 с.
7. Щерба А. В. Адміністративні процедури в органах місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2011. 198 с.
8. Мозговий О. О. Адміністративно-правові засади діяльності сервісних центрів МВС України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2018. 224 с.
9. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. Київ : Факт, 2003. 496 с.
10. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2008. 624 с.
11. Коломоєць Т. О., Галіцина Н. В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 290 с.
12. Джафарова О. В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2015. 572 с.
13. Про Порядок виконання заходів, спрямованих на погодження проектів планів приватизації державного майна підприємств (планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств), які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею : наказ Фонд державного майна, Служба безпеки України від 27.10.2005 № 2846/562. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1385-05
14. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/3855-12.

References
Mykolenko, O. I., & Berdnyk, V. S. (2013). Administratyvno-pravove rehuliuvannia yurysdyktsiinoi diialnosti administratyvnykh komisii v Ukraini. Feniks.
Kolomoiets, T. O. (2011). Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Yurinkom Inter.
Alimov, R. S. (2002). Protsedury v administratyvnomu pravi Ukrainy: teoriia i praktyka.
Tykhomyrov, Y. (2004). Admynystratyvnoe pravo y protsess : polnыi kurs. zdatelstvo h-na Tykhomyrova M. Yu.
Dzhafarova, M. V. (2008). Administratyvni protsedury pryiniattia ta zdiisnennia upravlinskykh rishen orhaniv vnutrishnikh sprav u vidnosynakh z naselenniam.
Tymoshchuk, V. P. (2010). Administratyvni akty : protsedura pryiniattia ta prypynennia dii. Konus-Yu.
Shcherba, A. V. (2011). Administratyvni protsedury v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini.
Mozghovyi, O. O. (2018). Administratyvno-pravovi zasady diialnosti servisnykh tsentriv MVS Ukrainy.
Tymoshchuk, V. P. (2003). Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy. Fakt.
Stetsenko, S. H. (2008). Administratyvne pravo Ukrainy. Atika.
Kolomoiets, T. O., & Halitsyna, N. V. (2010). Administratyvno-pravove rehuliuvannia poriadku stvorennia i diialnosti tovarystv z obmezhenoiu vidpovidalnistiu v Ukraini. ZNU.
Dzhafarova, O. V. (2015). Dozvilna diialnist orhaniv publichnoi administratsii v Ukraini: administratyvno-pravovi zasady.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Безпалова, О., & Осипчук, І. (2021). Cутність адміністративних процедур в діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 143-156. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.13
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право