ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ


  • K. Muravyov Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: система, механізм, елемент, державна політика, виконання кримінальних покарань

Анотація

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення таких понять, як: «система» та «механізм». Зазначено, що більшість ознак притаманних поняттю «система» є характерними і для терміну «механізм» Наголошено, що через політико-правовий механізм держава втілює у життя свою владну волю, а також реалізує свої завдання та функції з метою надання відповідного забезпечення найбільш важливим сферам суспільного життя. Надано авторське бачення щодо тлумачення поняття «механізм реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань».

Посилання

1. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: підручник. Київ: Все-українська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 352 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / ук-лад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005, с. 1728.
3. Бибик С. П. Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / за ред. С. Я. Єрмоленко.Харків «Фоліо», 2006, с.623.
4. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л Ф Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 840с.
5. Философский словарь/ под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. М.: «Полити-ческая література», 1962. 544 с.
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
7. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, не-мецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор ‒ академик РАН Г. В. Осипов. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА‒ИНФРА. М., 2000. 488 с.
8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
9. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних спеціа-льностей вищих навчальних закладів М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.
10. Теория государства и права. Доржиев Ж. Б. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 345 с.
11. Котельникова Е. А., Семенцова И. А., Смоленский М. Б. Административное право: учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 352 с.
12. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.
13. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] / за ред. В. В. Коваленка. Київ: Юрін ком Інтер, 2012. 808 с. URL.: http://pidruchniki.com/1226042548182/pravo/ administrativno-pravovi_normi_vidnosini
14. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 2003. с. 336.
15. Теория юриспруденции: учебное пособие для студентов, готовящихся к сдаче государственного экзамена по теории государства и права / [Р. В. Шагиева и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Российская правовая акад. М-ва юстиции Российской Федерации», Полиграф-Ин-форм, 2007 URL.:http://books.house/prava-teoriya/134-yuridicheskiy-mehanizm-realizatsii-32771.html
16. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. М.: Из-во МГУ, Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 304 с.
17. Орцева О. С. Механізми державного управління: теоретичні підходи до ви-значення поняття URL.: http://www.confcontact.com/2013-specproekt/gu2_ortseva.htm
18. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 254 с.
19. Сидорчук Ю. М. Механізми захисту прав людини та громадянина: сутність і перспективи розвитку в Україні URL.: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/ st/682/6.pdf.
20. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян. Форум права. 2010. № 2. С. 519-523. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
21. Демиденко В. О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 (конституційне право) / Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 16 с.
22. Бігун В. С. Судове праворозуміння у механізмі забезпечення прав людини URL.: http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/632/.
23. Лазур Я. В. Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового меха-нізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні. Форум права. № 9, ХНУВС, 2009. С. 392‒398.
24. Васильченко О. П. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні. URL.: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/406-konstytutsiyno-pravovyy-mekhanizm-zabezpechennya-pryntsypu-rivnosti-prav-i-svobod-lyudyny-ta-hromadyanyna-v-ukrayini-vasylchenko-o-p
25. Наливайко О. І. правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. 2001. Вип. 12. С. 18–24.
26. Романова А. А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Форум права. 2012. №2. С. 599-603.
27. Корнев М. О. О политических механизмах регулирования общественной жи-зни. URL.: http://www. tstu. ru/education/elib/pdf/st/2005/kornevs. Pdf.
28. Шабров О. Политическое управление. Проблемы стабильности и развития. М.: Интеллект, 1997. 200 с.
29. Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів URL.: http://www.stattionline.org.ua/pravo/28/1080 -politichnij-ta-institucijnij-mexanizmi-derzhavnogo-upravlinnya-uzgodzhennya-interesiv.html Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ.: НАДУ, 2014. 448 с.
30. Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2014. 448 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Muravyov, K. (2017). ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 48-56. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/37
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень